rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: juli, 2016

Factsheet onderzoek ‘Hoe fit ben jij?’

Trias heeft in het voorjaar van 2016 samen met Sportservice Overijssel een onderzoek uitgevoerd onder jeugdigen die ondersteuning ontvangen van Trias. In totaal hebben bijna 200 jeugdigen (of hun ouders/verzorgers) in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar de vragenlijst ingevuld over sport, bewegen en leefstijl. In de factsheet lees je de resultaten. Meer informatie: Ellen Berghuis, Project Sport en Jeugdhulp, 038 456 46 00.


Pleegkinderen/-ouders en social media

Kunnen pleegouders op Facebook ‘vrienden’ worden met de ouders van pleegkinderen? Deze en nog veel meer kwesties kwamen 28 juni aan de orde tijdens de tweede ontmoetingsavond voor pleeggezinnen in de gemeente Rijssen-Holten. Met dit keer als thema: social media.

Naast de pleegouders, waren ook Trias, Jarabee, Pactum, SGJ, WSG en de wethouder van de gemeente Rijssen-Holten Bert Tijhof aanwezig.
Na een presentatie over het social mediagebruik van verschillende leeftijdsgroepen konden pleegouders stellingen over social media bespreken en eigen ervaringen op dit terrein delen.

Risico’s en kansen

Naast de veelgehoorde risico’s van social media voor (pleeg)kinderen, bijvoorbeeld bij plaatsingen waarbij de veiligheid van het kind in het geding is, zijn er natuurlijk ook veel kansen! Zo kunnen pleegouders dankzij social media extra gemakkelijk contact houden met de pleegkinderen die nu elders wonen. Ook bieden social media mogelijkheden om sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Deze ontmoetingsavond krijgt na de zomer een vervolg. Meer info? voorpleegouders@trias-groep.nl


Aansluiten bij (be)leefwereld van jongeren met Blended Care

Samen met Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon jeugdzorg heeft Trias de handen ineen geslagen om jeugdzorg met Blended Care meer toekomstbestendig te maken. Blended Care verbindt face-to-face gesprekken met digitaal contact. Een combinatie die goed aansluit bij de (be)leefwereld van jongeren. Zij vinden face-to-face contact belangrijk, maar geven aan sneller en makkelijker beladen thema’s te bespreken in chat of mail (Van Zeeland, 2013). Ook (pleeg)ouders en professionals zien een meerwaarde in Blended Care.

Blended Care ondersteunt en versterkt
Wietske Spoelstra is de interne projectleider bij Trias. “E-health is enorm in ontwikkeling. In de (jeugd)psychiatrie wordt de mix van persoonlijk en digitaal contact al ingezet, binnen de jeugdzorg wordt dit veel minder gedaan. Wat betreft Trias komt Blended Care uitdrukkelijk niet in plaats van persoonlijk contact. Face-to-face is de basis. Maar Blended Care kan het contact tussen hulpverlener en cliënt wel ondersteunen én versterken.

Stel, je bent in gesprek met een jongere. Er spelen problemen op meerdere vlakken; rondom het vinden van werk, seksualiteit en zijn ontwikkeling. Dan kun je als hulpverlener één van deze onderwerpen uitkiezen voor het gesprek. Daar kun je de diepte mee in. Voor de andere onderwerpen kun je de jongere via Blended Care opdrachten meegeven. Maar je kunt Blended Care ook inzetten in de voorbereiding op een gesprek. Denk aan opdrachten als: breng je netwerk in kaart, bekijk een filmpje over bepaalde problematiek, vul in wat je al wel en niet kunt op het gebied van zelfstandigheid, hoe fit ben jij? Naast contact met de jongere, kun je ook het netwerk betrekken bij Blended Care.”

Hetzelfde gemak als What’s app
“Het platform van Blended Care is een soort website waarop zowel jongeren als ouders als hulpverleners makkelijk kunnen inloggen”, licht Wietske toe. “Het is op alle mobiele apparaten goed toegankelijk. Er wordt nu veel gebruik gemaakt van What’s App tussen hulpverlener en jongeren of ouders. What’s App is heel gebruiksvriendelijk, dus ik begrijp dat wel, maar het voldoet niet aan de veiligheidseisen voor communicatie met cliënten. Blended Care moet straks een goed alternatief bieden.”

Eind 2016 in gebruik
“De projectgroep bestaande uit Trias-professionals met uiteenlopende disciplines is enorm gemotiveerd. Er zit een goede energie in, samen zetten we de schouders eronder”, vertelt Wietske trots. “Op dit moment ondervragen we kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en medewerkers over wat voor hen belangrijk is en wat ze willen terugzien in Blended Care. De uitkomsten analyseren we en gebruiken we voor de opzet van Blended Care binnen Trias. Na de zomer starten we met het inbouwen van opdrachten. In het vierde kwartaal van 2016 verwachten we dat Blended Care beschikbaar is voor jongeren, (pleeg)ouders en hun ‘netwerk’ en medewerkers.”

Meer informatie: Wietske Spoelstra, teamleider.


Behandelgroep Plus: regels die ruimte laten voor initiatieven

In januari 2015 opende Trias de Behandelgroep Plus (BGP) in Zwolle met twee groepen van vier jongeren. De BGP is een driemilieuvoorziening met intensieve behandeling. Sport maakt een belangrijk onderdeel uit van de dagbesteding.

De methodische pijlers
De belangrijkste doelstelling van de BGP is dat jongeren en ouders samen komen tot een veranderwens en het vertrouwen krijgen dat zij ook blijvend tot die verandering in staat zijn. De jongeren die bij de BGP komen zijn regelmatig nauwelijks gemotiveerd, ouders zijn vaak uitgeput van alle zorgen en eerdere pogingen de juiste hulp te vinden. De behandeling van de BGP is daarom, naast systeemgericht, met name competentie- en oplossingsgericht. Dat betekent dat de coaches van de BGP vooral gericht zijn op dat wat goed gaat. We brengen de kwaliteiten van de jongere en ouders in kaart en samen met hen zoeken de coaches naar oplossingen die in het verleden hebben gewerkt om de situatie van nu te veranderen. Daarbij rekening houdend met eventuele beperkingen van ouders en jongere.

Systeemgericht werken
Het uitgangspunt van behandeling op de BGP is altijd dat een jongere terug gaat naar huis, tenzij dit echt niet mogelijk blijkt. Dit perspectief hoeft niet per se in de periode van behandeling op de BGP te worden behaald; er kan eventueel nog een tussenliggende vorm van zorg nodig zijn. Ook wanneer het perspectief uiteindelijk niet in de thuissituatie ligt, blijven ouders en kind met elkaar verbonden door loyaliteit. Jongeren kunnen niet los worden gezien van hun omgeving. De problemen die zij ervaren zijn ontstaan in de context van gezin, school en vriendengroep. Verandering in een deel van het gezinssysteem heeft invloed op het systeem als geheel. Ouders blijven dan ouder en dienen ook in die rol aangesproken te worden.
Behandeling richt zich niet op overname van taken van jongere en ouders, maar op ondersteuning, zodat het gezinssysteem de taken uiteindelijk weer geheel zelfstandig uit kan voeren. Vanuit deze achterliggende visie werken pedagogisch medewerkers als coaches in dit proces. Daarom strekt de behandeling van de Behandelgroep Plus zich uit naar het gezin/de familie/belangrijke anderen. Gezinsbezoeken, het maken van een genogram, het tekenen van een levenslijn en systeemgesprekken zijn een vast/ verplicht onderdeel van de behandeling.

Regels die ruimte laten
Onze jongeren krijgen de ruimte om initiatieven te nemen. Voor de autonomie van jongeren is het belangrijk dat wij hen stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen, zelf problemen op te lossen en dat wij hun ideeën respecteren. Fouten maken mag.
De coaches zijn gericht op het belonen van de poging die een jongere doet ander gedrag uit te proberen en zelf beslissingen te nemen. En vaak is dit een kwestie van geduld, een lange adem, constant in gesprek blijven en uiteindelijk hopen op een positief resultaat.
‘Regels om de regels’ passen niet in deze levensfase. Regels moeten ruimte laten voor het ontwikkelen van eigen ideeën. Jongeren hebben invloed op het behandelaanbod. Dat wil zeggen; mee participeren in behandelbesprekingen en trainingen.

Structureren & grenzen stellen
Structuur biedt jongeren houvast bij het uitproberen en zoeken naar een eigen identiteit en bijpassend gedrag. Het draagt bij aan een gevoel van veiligheid en competentie. Coaches van de BGP helpen bij het structureren van situaties, taken en activiteiten en stellen grenzen door duidelijk te maken wat ze van jongeren verwachten. Om te voorkomen dat structuur en grenzen leiden tot beheersing, zijn de coaches van de BGP steeds gericht op de behoefte van de jongeren: welke structuur heeft de individuele jongere nodig om te komen tot ontwikkelen en leren? De coaches leggen steeds uit wat het belang van de regel is. Binnen de regels is voldoende ruimte voor de jongere als individu.

Op maat
De vier R’s (rust, reinheid, regelmaat en respect) staan bij de BGP hoog in het vaandel. Elke jongere heeft zijn specifieke behandelafspraken. De BGP werkt op maat.  De coaches werken niet met straffen en/of sancties, omdat dit een averechts effect kan hebben op de behandeling. Dat wil niet zeggen dat alles kan en mag. De jongeren leren door vallen en weer opstaan en worden daarin begeleid door de coaches.
Er is veel contact over en met onze jongeren in samenspraak met onze samenwerkingspartners (ouders, voogdij, Tactus, behandelaar). En soms moeten wij ook concluderen dat een jongere nog niet klaar is voor de BGP.

Wat zeggen ouders en jongeren over de BGP?

– Een moeder: “Voor het eerst in zijn leven heeft mijn zoon sorry tegen me gezegd”
– “Jullie begrijpen ons eindelijk”, zei een moeder onlangs die veel moeite heeft met de jeugdhulpverlening
– Ouders: “Wat fijn dat we altijd met jullie kunnen bellen of langs komen.”
– “Heeeee???? Jullie laten mij niet vallen” zegt een jongere die Ongeoorloofd Afwezig is geweest en straf verwacht.
– Een jongen spreekt na afloop van een heftig incident deze gebeurtenis met alle betrokkenen uit. De jongeren geven elkaar de hand en de jongen van 17 jaar vraagt bij het naar bed gaan aan zijn coach: “Mag ik een knuffel?”
– Een moeder vertelt dat in de periode voorafgaand aan de BGP haar zoon alleen zijn duimen bewoog (gameverslaafd). Deze jongen loopt mee in de Ekiden en verscholen in de bosjes staat de moeder met tranen in de ogen omdat haar zoon daar loopt.
– Een jongere: “Wat zijn jullie eigenlijk een leuk team!”

Uitnodiging

Wil je meer informatie over de BGP? Neem dan contact op met Johan van Aalderen, teamleider,  of Eva den Ouden, gedragswetenschapper.


Trias Maatwerkmodule app voor verwijzers

Graag introduceren we de Trias app! De app is een handig hulpmiddel voor verwijzers; vooral de maatwerk module. Deze leidt met een aantal vragen over leeftijd, situatie gezin, omgeving en meer, naar de juiste domeinen van Trias. Verwijzers kunnen zo een kind/gezin vrijblijvend aanmelden.
Na aanmelding ontvangt de verwijzer een e-mail met een kopie van de antwoorden uit de maatwerk module. Trias neemt na ontvangst van de aanmelding spoedig contact op.
Liever direct persoonlijk contact? Kies dan voor de knop ‘direct bellen’.

De app biedt als extra service een overzicht van de Trias-diensten A tot Z en je kunt via de app zoeken op trefwoord.

Aanmelden voor app
Verwijzers kunnen de Trias Maatwerkmodule app downloaden voor Iphone of Android. Let op: om de app te activeren stuur je een mail naar redactie@trias-groep.nl. Je ontvangt dan een activatielink. Pas na het aanklikken van deze link, kun je de app gebruiken.


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome