rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: maart, 2017

Accare en Trias verstevigen samenwerking rondom zorg voor jeugd

Accare kinder- en jeugdpsychiatrie en Trias werken sinds 2013 samen. Vanuit een brede orthopedagogische, psychiatrische en oplossingsgerichte blik ontwikkelen en verspreiden wij onze kennis binnen de LVB, GGZ, jeugdzorg, welzijn en onderwijs. De samenwerking resulteert onder meer in een betere aansluiting bij de vraag van kinderen en jongeren en kortere doorlooptijden. De bestuurders tekenden onlangs een overeenkomst waarin zij afspreken nog intensiever elkaars zorgvormen en disciplines te versterken door het over en weer inbrengen van expertise en menskracht. Ook trekken Accare en Trias samen op bij productontwikkeling en innovatie. Het is een open samenwerking waarbij actief verbinding met ketenpartners wordt gezocht.

Peter Dijkshoorn, bestuurder Accare, en Fokko Witteveen, bestuurder Trias

Best bewezen werkzame zorg
Accare en Trias organiseren al langere tijd samen refereeravonden voor jeugdhulpprofessionals. Ook werken Accare en Trias samen in diverse FACT-teams en bieden we sinds juni 2016 onder de noemer TriASScare behandeling aan jongeren met complexe autisme. We gaan onze gezamenlijke zorg nadrukkelijk via “best bewezen werkzame zorg” (Evidence Based Practice en Practice Based) vorm geven. De vraag van kinderen en hun ouders en de doelen die zij willen bereiken staan centraal in de zorg.

Zorg dichtbij
Trias-bestuurder Fokko Witteveen: “Accare en Trias geloven in de achterliggende doelen van de participatiemaatschappij en we delen een aantal gemeenschappelijke kernwaarden als gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, participatie en zorg in de omgeving van de cliënt.
Trias is goed verankerd in de wijk en in gemeenten en daarmee laagdrempelig voor cliënten. Daarnaast is Trias gericht op gelijkwaardige samenwerking met diverse ketenpartners, waardoor een groot netwerk bestaat.“
Peter Dijkshoorn, bestuurder Accare: “Accare is als GGZ-aanbieder sterk in het integreren van wetenschappelijke kennis en kennis over het effect van de behandeling. We verbinden de krachten van beide organisaties en hebben de gezamenlijke missie om zorg beter en goedkoper te maken. Waarbij dikke dossiers verdwijnen en we zonder schotten of vakjes dichtbij de cliënt de beste zorg bieden. Hierin blijven we verder de grenzen verkennen, via beproefde methodieken als FACT.”


Groot tekort aan pleeggezinnen voor tieners

In Overijssel is Trias met spoed op zoek naar pleeggezinnen voor tieners in de leeftijd van 10-18 jaar.  Voor korte of langere tijd of bijvoorbeeld voor één weekend in de maand.  Trias vindt het belangrijk dat ook tieners de mogelijkheid krijgen om in een pleeggezin te wonen als het thuis (tijdelijk) niet gaat. Een tiener of puber vraagt een andere benadering dan jongere kinderen. Tieners hebben behoefte aan veiligheid, structuur en iemand die helpt bij de keuzes die ze moeten maken; een coach die hen begeleidt bij de laatste stappen naar zelfstandigheid.

Esther Rooseboom, matcher bij Trias Pleegzorg: “Het gaat om jongens en meisjes die om verschillende redenen niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Die met vallen en opstaan daar mee moeten leren omgaan en hun eigen weg gaan zoeken.  We krijgen  wekelijks één of meerdere vragen voor een pleeggezin voor tieners. Terwijl er bijna geen gezinnen meer beschikbaar zijn die pubers willen en kunnen opvangen. Ook de crisisgezinnen voor pubers zitten zo goed als vol.”

Een pleegmoeder vertelt:

“Tieners hebben hun eigen ruimte en tijd nodig. Ik werkte fulltime en ben dat gewoon blijven doen toen Jasper in huis kwam. Ik begrijp dat ouders met kleine kinderen misschien sneller kiezen voor jonge pleegkinderen. Maar een tiener past heel goed in je leven als, zoals bij mij, de kinderen al uit huis zijn en je weer fulltime werkt.”

Vraag vrijblijvend een informatiepakket aan via voorpleegouders@trias-groep.nl of kijk HIER.


‘Pleegzorgvergoeding schiet soms tekort’

KLIK HIER voor een inventariserend onderzoek naar de kosten die pleegouders maken voor hun pleegkind vergeleken met de vergoeding die zij hiervoor ontvangen. Opdrachtnemer is Windesheim, Lectoraat Sturing in de Jeugdzorg, Saxion lectoraat Social Work. De auteurs: Dr. J.J.W. (Jack) de Swart (lector Social Work Saxion), Dennis van de Weijenberg en Derrek Greven (beide 4de jaars student van de opleiding bedrijfseconomie van Windesheim).

De eerste conclusie van dit onderzoek luidt dat de hoogte van de basisvergoeding voor pleeggezinnen in het algemeen gemiddeld kostendekkend is. Alleen voor de groep pleegkinderen in de leeftijd van 9 tot en met 11 jaar laten de resultaten zien dat er gemiddeld genomen een klein tekort is voor de pleeggezinnen. Ditzelfde geldt voor kinderen met een voogdijmaatregel. Uit de antwoorden en de toelichting die pleegouders gaven over bijzondere kosten komt naar voren dat pleegouders veel verschillende en soms hoge kosten moeten maken voor hun pleegkind die niet door de basisvergoeding gedekt wordt. Voor deze informatie en meer, zie het onderzoek.


Trias met Jeugdsport – en cultuurfonds Overijssel in de bres voor kinderen in armoede

Eén op de acht kinderen in Nederland groeit op in armoede. Het Jeugdsportfonds Overijssel en Jeugdcultuurfonds Overijssel slaan de handen ineen met Trias, organisatie voor jeugd- en opvoedhulp, om kinderen en jongeren uit financieel minder draagkrachtige gezinnen te laten deelnemen aan sport, kunst of cultuur.

Trias-bestuurder Fokko Witteveen: “Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken voor een goede lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling. Ongeacht de financiële situatie waarin zij opgroeien. In het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Overijssel vinden we een partner die deze doelstelling met ons deelt. Trias-medewerkers moedigen kinderen en jongeren actief aan mee te doen aan sport of cultuur. Wanneer geld een drempel is kunnen ouders via Trias-medewerkers een beroep doen op het sport- of cultuurfonds voor de contributie en in bepaalde gevallen ook de attributen. De beide fondsen en Trias delen samen de kosten.”

Peter van der Terp, voorzitter van zowel Jeugdcultuurfonds Overijssel als Jeugdsportfonds Overijssel: “Het ontdekken en ontwikkelen van je sportiviteit en creativiteit, het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen van kinderen. Het vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een kind dat sport, danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren.”

De samenwerking tussen het Jeugdsportfonds Overijssel en Jeugdcultuurfonds Overijssel, die donderdag 9 maart is bekrachtigd, geldt voor alle kinderen die ondersteuning krijgen van Trias in Overijssel (in gemeenten waar de fondsen actief zijn plus Zwolle, Hengelo-Borne, Enschede en Almelo).


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome