rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: maart, 2020

Het coronavirus: maatregelen binnen Trias

Laatst bijgewerkt: maandag 6 april, 19.42 uur

Tijdens de coronacrisis doen we bij Trias ons best om de zorg zoveel mogelijk te continueren. We nemen alle noodzakelijke maatregelen, om cliënten, familie van cliënten, pleegouders, gezinshuisouders en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Hieronder leggen we de maatregelen en de huidige (tijdelijke) werkwijze uit.

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM, de Nederlandse Vereniging voor Pleegzorg (NVP) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). 

Hieronder vindt u informatie over het beleid van Trias tijdens de coronacrisis. Indien maatregelen of richtlijnen veranderen, passen wij dat aan op deze pagina.

1 Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis

Medewerkers van Trias werken tot en met 28 april zoveel mogelijk vanuit huis. Afspraken vinden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats.                                                             

2 Afspraken tot en met 28 april vinden plaats op afstand

Alle afspraken die gepland staan, voor de periode tot en met 28 april, vinden digitaal of telefonisch plaats. Dit geldt ook voor de ambulante zorg. Denk bijvoorbeeld aan alle vormen van thuisondersteuning en pleegzorgbegeleiding. Alleen als het strikt noodzakelijk is spreken we ‘in het echt’ af. (zie punt 3). 

Heeft u vóór 29 april een afspraak met een hulpverlener van Trias? Dan neemt de hulpverlener waarmee u een afspraak heeft telefonisch contact met u op.

3 Fysieke afspraken alleen bij zwaarwegende argumenten

Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn, kunnen we fysiek (in het echt) bij elkaar komen. Deze afweging wordt gemaakt door een Trias-medewerker in overleg met een gedragswetenschapper. Uw en onze veiligheid staat voorop. 

4 Alle bijeenkomsten tot en met 1 juni gaan niet door

Alle bijeenkomsten die gepland staan voor de periode tot en met 1 juni van dit jaar gaan niet door. Dit geldt ook voor trainingen en info-avonden.

5 Dagbehandeling-groepen zijn beperkt open

Onze groepen in de dagbehandeling zijn momenteel beperkt open. Kinderen van ouders in cruciale beroepen kunnen naar de dagbehandeling. Ook bij zwaarwegende argumenten kan uw kind naar de dagbehandeling. De veilige ontwikkeling van het kind staat hierbij voorop. Onze pedagogische medewerkers en gedragswetenschappers beoordelen per situatie of dit van toepassing is, of dat er alternatieve hulp geboden kan worden. 

Wilt u meer informatie of overleggen? Neem dan contact op met een begeleider van de groep. Betreft het een nieuwe aanmelding? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 038 – 456 46 00 (kies optie 1) of stuur een e-mail naar voordeur@triasjeugdhulp.nl.

6 Groepen 24-uurs zorg blijven open

Onze 24-uurs-groepen, waar kinderen en jongeren verblijven, blijven open. De begeleiding en behandeling loopt door. Trias heeft een continuïteitsplan opgesteld om te garanderen dat er voldoende personeel is. Wel kan er (vanwege uitval door ziekte) een andere medewerker op de groep staan dan normaal. Mocht uw kind ziek worden op de groep, dan zoeken wij contact met u om te overleggen waar uw kind tijdens het ziek zijn verblijft. De veiligheid van de jongeren en kinderen staat altijd voorop.

Wilt u meer informatie of overleggen? Neem telefonisch contact op via 038 – 456 46 00 (kies optie 1) of stuur een e-mail naar voordeur@triasjeugdhulp.nl.

7 Nieuwe aanmeldingen/plaatsingen gaan zoveel mogelijk door

Nieuwe plaatsingen op onze 24 uurs-groepen gaan zoveel mogelijk door. Wel treffen we tijdens de intake (het bezoek aan onze locatie) aanvullende hygiënemaatregelen, voor uw en onze gezondheid. 

Voor nieuwe aanmeldingen bij Trias is de reguliere route voor aanmeldingen van kracht. Verwijzers kunnen voor aanmelding en overleg contact zoeken via voordeur@triasjeugdhulp.nl of (038) 456 46 00 (optie 1).

8 Omgangsregeling voor pleegkinderen

Pleegkinderen houden recht op omgang met hun ouders en eventuele anderen. Het coronavirus heeft wel gevolgen voor de omgangsregeling tussen pleegkinderen en hun ouders. Tot en met 28 april geldt dat het uitgangspunt voor omgangsregelingen in de pleegzorg is dat het contact doorgaat, maar op afstand via passende communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld via beeldbellen.

Alleen als het voor het welzijn van het pleegkind nodig is om fysiek contact te hebben, kan het bezoek doorgaan. Dit moet wel goed worden voorbereid. Overleg hierover met uw pleegzorgbegeleider. Hij of zij kan, eventueel in afstemming met collega’s, besluiten of fysiek contact noodzakelijk is. Ook met overige vragen kunt u bij uw pleegzorgbegeleider terecht. Bijvoorbeeld met vragen over: opvang kwetsbare kinderen buitenhuis, crisisfonds kwetsbare kinderen, rechtszaken, richtlijnen om gezond te blijven, therapie en aanvullende hulp.

Trias houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgt de richtlijnen van het RIVM, Nederlandse Vereniging voor Pleegzorg (NVP) en Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

9 Spoedhulp en crisispleegzorg

In de ambulante spoedhulp en crisispleegzorg kan het noodzakelijk zijn dat Trias-medewerkers wel naar een gezin toe gaan. Plaatsingen gaan zoveel mogelijk door. Dit wordt alleen gedaan door Trias-medewerkers zonder gezondheidsklachten (zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts etc.). De hygiënevoorschriften van het RIVM worden hierbij nauwlettend opgevolgd. 

Meer informatie

Actuele vragen en antwoorden over het virus vindt u op de site van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus). Ook is er een telefoonnummer voor publieksvragen: 0800 – 1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).

Kijk voor meer informatie over ‘Omgaan met de gevolgen van het Coronavirus’ op de website van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut). Voor informatie over het Coronavirus en pleegzorg kunt u terecht op de website van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen).

Contact met Trias

Bent u zorgprofessional en wilt u met ons overleggen? Bel 038 – 456 46 00 en kies optie 2 of stuur een e-mail naar: voordeur@triasjeugdhulp.nl

Bent u (familie van) een cliënt en wilt u met ons overleggen? Neem telefonisch of via e-mail contact op met de hulpverlener die bij u bekend is. Ook kunt u bellen naar de voordeur via 038 – 456 46 00 (kies optie 1) of stuur een e-mail naar voordeur@triasjeugdhulp.nl.


Keurmerk Jeugd Flexibele ACT na positieve audit

We hebben het keurmerk Jeugd Flexible ACT ontvangen van het CCAF.

Het behandelmodel Jeugd Flexible ACT

De cliënten die door het Jeugd Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing van het model door het  CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van Jeugd Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Jeugd Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Jeugd Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie

Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op www.ccaf.nl


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome