rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Trias is een ANBI-instelling

Trias is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam
Stichting Trias Jeugdhulp

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 
8103.35.499

Post-en bezoekadres
Emmawijk 11, 8011 CM in Zwolle

Doelstelling
Trias ondersteunt bij opvoeden en opgroeien. Met hulp-aan-huis, spoedhulp en crisis-opvang, 24-uurszorg, pleegzorg, begeleiding/behandeling bij scheiding en meer. Trias adviseert en coacht ook professionals.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Trias is een professionele aanbieder van jeugdhulpverlening. Trias richt zich op meervoudige orthopedagogische problematiek bij kinderen/jongeren (verder jongeren) van 0-18/21 jaar en hun netwerk in de regio IJsselland, Twente en Midden-IJssel/Oost Veluwe. De hulpverlening vormt een keten van jeugdhulp aan jongeren en hun netwerk, die tijdelijk wat extra ondersteuning nodig hebben bij de ontwikkeling en opvoeding. Wij kunnen snel en makkelijk op- en afschalen met hulp: stepped care en matched care. Dit doet Trias binnen het eigen zorgaanbod en uit zorgaanbod door samenwerkingsverbanden.
Jeugdhulp wordt thuis, online en op locatie geboden. Dit kan zijn bij een locatie van Trias, maar bijvoorbeeld ook op de sportclub of op school. Afhankelijk van en passend bij de levensfase en levenswijze van de cliënt.

Onze kerntaken:
● Het leveren van passende behandeling en begeleiding aan de jongere en/ of systeem;
● Het helpen versterken van de jeugdzorg en hulpverleningsketen, door het delen van expertise en kennis.

De manier waarop wij onze kerntaken verrichten is gebaseerd op de volgende leidende principes binnen Trias:
● Elke jongere heeft het recht zich binnen een zo thuis en veilig mogelijke situatie te ontwikkelen/op te groeien;
● Wat een ‘gewoon’ leven is, wordt voornamelijk bepaald door de jongere zelf en het netwerk;
● Wij doen wat werkt, passend bij de zorgvraag en haalbaar binnen financiële kaders;
● Onze medewerkers zijn professionals. Professioneel handelen betekent voor Trias bewust en systemisch handelen. Bewust betekent dat medewerkers weten op welk moment hun deskundigheid het meest tot zijn recht komt en op welk moment deskundigheid van anderen ingezet moet worden. Dit handelen wordt ondersteund met richtlijnen uit de jeugdzorg en practice based methodieken;
● Onze begeleiding en behandeling ​zijn van tijdelijke aard, met een duurzaam resultaat: totdat een jongere zelfstandig, eventueel met ondersteuning van het netwerk en/of voorliggende voorzieningen weer verder kan;
● Trias is onderdeel van de keten van zorg aan jeugdigen, wat inhoudt dat wij samenwerken. Wij vinden dat concurreren niet bijdraagt aan betere zorg voor de cliënt of het optimaal functioneren van de keten. Samenwerken en kennis en expertise overdragen wel.

Bestuur
Louise Rouwhorst is de bestuurder van Trias.

Raad van Toezicht
Bert van Rijkom, (voorzitter), voormalig vestigingsdirecteur PI Zwolle
Piet Jansen, oud-gedeputeerde Provincie Overijssel
Gerjan Kamerling, registeraccountant en partner Baker Tilly Berk, Almelo
Ilse Tamrouti, directeur kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Utrecht
Ed Wallinga, oud-wethouder Enschede
Harry van Zutphen, advocaat Zuidvean Advocatuur BV, Almelo

Beloningsbeleid
Voor medewerkers van Trias is de cao-Jeugdzorg van toepassing. Voor de bestuurder is sprake van de WNT-2 regeling, categorie Zorg en Jeugdhulp (Wet Normalisering Topinkomens). De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht is conform de WNT2-regeling.

Jaarverslagen en jaarrekeningen:
Jaarverslag 2017

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome