rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Ik zoek hulp

Trias biedt diverse vormen van ondersteuning en begeleiding bij opvoeden en opgroeien. Bij voorkeur thuis of dichtbij huis. Maar soms is het beter dat een kind tijdelijk buitenshuis woont of behandeling krijgt. Het kan gaan om korte, lichte ondersteuning tot intensieve specialistische hulp; of een combinatie daarvan. Hieronder vertellen we meer over de mogelijkheden.

Autisme

Trias beschikt over specifieke autismehulpverlening. Ons cluster Autisme biedt specialistische en op maat toegesneden begeleiding en behandeling aan normaal begaafde jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met een (licht tot complexe) autismespectrumstoornis. Dit kan ondersteuning in de thuissituatie zijn (ambulant), maar ook dag-, deeltijd- of 24-uurszorg bij één van onze behandelgroepen in Zwolle. Aan hun ouder(s)/opvoeder(s)/ het sociaal netwerk bieden wij opvoedingsondersteuning. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen binnen het cluster Autisme ook terecht voor zelfstandigheidstraining.

Er zijn ook mogelijkheden voor intern en (binnenkort) extern begeleid wonen.
Daarnaast zijn er onder de noemer TriASScare met Accare twaalf behandelplekken voor jongeren met een complexe stoornis in het Autisme Spectrum. Deze plekken in Zwolle zijn enig in zijn soort, in de wijde regio.
Voor de ASS-zorg zijn we ook veel aanwezig in de gezinnen.

Het cluster Autisme werkt in Zwolle nauw samen met het Accarede Ambelt Onderwijs en het RIBW.

Ambulante hulp (aan huis)

Met ambulante hulp biedt Trias laagdrempelige opvoedondersteuning in het gezin. Ambulante hulp is er voor ouders die (ernstige) problemen in de opvoeding ervaren. Daarnaast kunnen er andere problemen spelen in het gezin, zoals schulden, werkloosheid of spanningen tussen partners.

Binnen ambulante hulp onderscheiden we:  Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG ), Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling(IOG), of  Video Home Training (VHT) en ouderbegeleiding. Wij sluiten aan bij de hulpvragen van ouders en kind en we zoeken samen bij alledaagse situaties in de opvoeding naar oplossingen en mogelijkheden. Door samen te oefenen, erover te praten en te observeren, zodat ouders weer zelfvertrouwen krijgen in de opvoeding en handvatten vinden om anders om te gaan met bepaalde situaties en gedrag.

Behandelgroep

Trias biedt de mogelijkheid van tijdelijke opvang van een kind/jongere in combinatie met behandeling: van deeltijdondersteuning tot zeer intensieve behandeling. Terugkeer naar huis is altijd het doel. Daarom is de behandeling gericht op zowel het kind als het gezin. We werken hierin samen met partners uit onder meer de jeugd-GGZ.

Dagbehandeling

Op diverse locaties in Overijssel biedt Trias dagbehandeling aan kinderen en jongeren. We werken hierbij nauw samen met peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs. Dagbehandeling kan worden gecombineerd met ouderbegeleiding, trainingen en ambulante hulp in de thuissituatie.

Kinderen die in aanmerking komen voor dagbehandeling, hebben vaak een ontwikkelingsachterstand op één of meerdere gebieden. Bijvoorbeeld een achterstand of problemen met de taalontwikkeling of de motorische ontwikkeling. Of het kind heeft moeite met het uitvoeren van opdrachten, heeft weinig concentratie en vindt het lastig om contact te maken met leeftijdgenootjes. Bij sommige kinderen is er sprake van een ontwikkelingsstoornis

Extern Begeleid Wonen

Met Extern Begeleid Wonen (EBW) biedt Trias ondersteuning  aan jongeren vanaf 16 jaar die zelfstandig wonen maar nog wel hulp kunnen gebruiken in het uitvoeren van de taken die bij het zelfstandig wonen komen kijken.  Zoals het op orde houden van de financiën, onderhandelen met instanties (CWI, DUO), en het vinden van een (bij)baan.

KanZ EBW is er voor jongeren die een goed inzicht hebben in hun mogelijkheden op het gebied van zelfstandig wonen en de daarbij passende verantwoordelijkheden. Ze weten ook welke valkuilen er zijn en wat de leerpunten zijn voordat ze geheel zelfstandig kunnen wonen. De begeleiding vindt plaats door een vaste ambulant hulpverlener, waarbij de hoeveelheid begeleiding minder wordt en stopt op het moment dat de jongere aangeeft geheel zelfstandig te kunnen wonen. Het steuntje in de rug zal in het begin wekelijks zijn, de totale begeleidingsduur hangt af van de hulpvraag en zal dus voor iedere jongere verschillend zijn. De ervaring is dat de duur kan liggen tussen 3 en 12 maanden.

EBW+

Sommige jongeren hebben meer hulp nodig dan één keer per week, voor deze jongere is de vorm EBW+ een goede oplossing. De ambulant hulpverlener zet in deze hulpvorm meer begeleidingsuren per week in. Waarbij de begeleiding gaandeweg minder wordt en stopt bij zelfstandigheid.

Gezinshuis

In een gezinshuis wonen gezinshuisouders samen met een aantal kinderen of jongeren (4-18 jaar) die om welke reden dan ook niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. Het lijkt veel op een ‘gewone’ gezinssituatie. Gezinshuisouders zijn professionals die de kinderen het leefklimaat en de specifieke opvoeding kunnen bieden, die het kind nodig heeft voor veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling.

In een gezinshuis wonen vaak drie tot zes kinderen of jongeren samen met gezinshuisouders. Ieder kind heeft een eigen slaapkamer en een eigen programma zoals school, huiswerk en hobby’s. Elk kind doet mee aan gezamenlijke activiteiten zoals maaltijden, huishoudelijke taken, verjaardagen en feestdagen.

Kinderen die in aanmerking komen voor een plaats in een gezinshuis hebben vaak een ontwikkelingsachterstand, gedrags- en hechtingsproblematiek of trauma’s
Andere problemen

Trias werkt in Overijssel samen met 8 gezinshuizen en gezinshuis.com

Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel is een aanvulling op het bestaande hulpverleningsaanbod rond complexe scheidingen. De conflicten spelen vaak op verschillende gebieden en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen; kinderen, ouders en de mensen om hen heen. Juridische procedures, mediation of hulpverlening hebben onvoldoende effect gehad om de situatie te verbeteren. Ouders hebben ernstige problemen in het samen vormgeven van het ouderschap en het lukt niet meer om constructieve afspraken te maken over de kinderen.

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. Er wordt gewerkt aan herstel van een veilige omgeving waardoor de kinderen zich kunnen ontwikkelen en ouders het ouderschap en de opvoeding gezamenlijk kunnen vormgeven.

Klik HIER voor de folder van Kinderen uit de Knel Overijssel

Ouderschap na scheiden

Ouderschap na Scheiden ondersteunt ouders, na het beëindigen van hun relatie, in het herstellen van de omgang en het komen tot een betere samenwerking zodat kinderen goed contact met beide ouders hebben.

De visie van Ouderschap na Scheiden is gebaseerd op de Rechten van het kind, artikel 9; Een kind heeft recht om bij de ouders te leven en recht op omgang met beide ouders in geval van echtscheiding, tenzij dit strijdig is met het belang van het kind.

Klik HIER voor de folder.

Pleegzorg

Wanneer een kind (tijdelijk) niet thuis kan komen is pleegzorg de eerste keuze. Pleegouders vangen kinderen op totdat ouders de zorg weer aankunnen. Dit kan voor korte tijd zijn waarin samen met ouders wordt gewerkt aan oplossingen voor de problemen. In deze periode hebben pleegouders de dagelijkse zorg voor het kind, daarna gaat het kind weer naar huis. Dit noemen we de hulpverleningsvariant. Het uitgangspunt van pleegzorg is dat het kind weer terug gaat naar de eigen ouders.

Opvoeding

Lukt dit niet, dan gaat de hulpverleningsvariant over in de opvoedingsvariant. Het kind blijft voor onbepaalde tijd in het pleeggezin en pleegouders nemen de opvoeding op zich. Samen met ouders kijken we hoe zij contact houden met hun kind en invulling kunnen geven aan hun ouderrol.

Deeltijd-pleegzorg

Soms kan het ouders al ontlasten als hun kind regelmatig een paar dagen of een vakantie naar een pleeggezin gaat: deeltijd-pleegzorg. De verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt dan bij ouders. Pleegouders ondersteunen ouders op maat in de opvang van het kind.

Trias werkt in Overijssel samen met ruim 500 (netwerk)pleeggezinnen.

Lees HIER meer over pleegzorg

Trainingen

Trias biedt verschillende trainingen; zowel gericht op kinderen als op hun ouder(s)/verzorger(s). Zoals sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstraining, echtscheidingsverwerking en/of psycho-educatie. Wij blijven ons trainingsaanbod uitbreiden en aanpassen op de vraag die er op dát moment is.

Spoedhulp en crisis

Spoedhulp biedt hulp aan kinderen (0-18 jaar) en hun ouders/verzorgers. Het is een kortdurende, intensieve, activerende hulpverleningsvorm die Trias inzet bij crisis en spoedeisende omstandigheden in de opvoedingssituatie. De hulp in de thuissituatie kan worden gecombineerd met een kortdurend verblijf in de crisisopvanggroep.
De hulp is er in eerste plaats op gericht om de crisis op te lossen. Het gezin geeft aan wat de problemen zijn en wat zij zou willen veranderen.
De hulp bestaat afhankelijk van de vraag uit praktische, pedagogische en psychosociale ondersteuning.

Crisis: binnen 24 uur

Door een crisissituatie kan ondersteuning in het gezin op zeer korte termijn (binnen 24 uur) wenselijk en passend zijn (spoedeisende zorg). In deze situaties staat centraal: het creëren van een veilig opvoedklimaat. Spoedeisende zorg is een intensieve, kortdurende vorm van ambulante ondersteuning thuis. Folders: Spoedhulp en Crisisopvanggroep De Uitwijk, richtlijn/onderbouwing Crisisplaatsing Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Bekijk de film over spoedhulp.

Zelfstandigheidstraining (verblijf)

De zelfstandigheidstraining bij KanZ Verblijf is voor jongeren vanaf 16,5 jaar die om verschillende redenen (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Het zijn vaak jongeren waarvoor het samenleven in groepsverband een ontwikkelingsbelemmerende factor is en waarbij terugkeer naar de thuissituatie geen optie meer is. KanZ Verblijf is er voor jongeren die gebaat zijn bij een individuele aanpak, waarbij het einddoel bestaat uit een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Het is van belang dat jongeren gemotiveerd zijn als zij bij KanZ Verblijf komen wonen. Er wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid omdat de jongeren, met behulp van de mentor, zelf het traject vormgeven.

Op KanZ Verblijf wonen jongeren op een eigen kamer in een appartement dat zij delen met twee andere jongeren.Bij KanZ Verblijf is de begeleiding vooral gericht op het nabootsen van ‘het op kamers wonen’. Er is 24-uur per dag begeleiding aanwezig en elke jongere heeft zijn/haar eigen mentor. De zelfstandigheidtraining kent een gefaseerde opbouw. De begeleiding richt zich op drie aspecten: het kunnen omgaan met eigen problematiek, het aanleren van praktische en sociale vaardigheden en het leren functioneren in de maatschappij en het verwerven van inzicht hierin. We sluiten hierbij aan bij de sterke kanten en vaardigheden van de jongere.

Na de zelfstandigheidtraining bij KanZ Verblijf is het mogelijk nog een vervolgtraject in te gaan, zoals Extern Begeleid Wonen.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome