rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Productboek Twente

Spoedhulp

Ambulante spoedhulp thuis

In een acute crisissituatie wordt intensieve ambulante hulp ingezet om de crisis (verder) te stabiliseren en het perspectief te onderzoeken. De spoedhulpverlener ziet toe op de veiligheid, ordent de problematiek, biedt structuur, helpt het netwerk te activeren, de probleemoplossingsvaardigheden van de gezinsleden te vergroten en de gezinsregie te herstellen. Met het gezin stelt de spoedhulpwerker doelstellingen voor vervolghulp vast.

Doelgroep

Jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun gezinssysteem, waarbij sprake is van spoedeisende problematiek of een crisissituatie.

Doelstelling

Stabilisatie van de crisissituatie, ontwikkelen van een perspectief voor de jeugdige en de ouders. Duidelijkheid over het vervolg voor de jeugdige en het gezin.

Deskundigheid

Ambulant Spoedhulpverlener (HBO+) en gedragswetenschapper (WO of WO+) op achtergrond/consultatie.

Duur en frequentie

Maximaal 28 dagen.

Resultaat

De crisis is bezworen, basisroutines zijn hersteld, urgente korte termijndoelen zijn zo veel mogelijk gerealiseerd, jeugdige en gezinssysteem weten hoe het verder gaat.

Ambulante spoedhulp inclusief crisispleegzorg

Wanneer in verband met een ernstige bedreiging van de veiligheid van de jeugdige en of ouders (in vrijwillig of justitieel kader) besloten is tot directe plaatsing in een crisispleegezin, wordt de zorg voor het kind vooral gericht op stabilisatie, veiligheid en rust. Het verblijf in het crisispleeggezin is ondersteunend aan het proces dat met de ouders wordt doorlopen (zie ‘ambulante spoedhulp’) om voor het kind weer een veilige gezinssituatie te realiseren.

Doelgroep

Jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun gezinnen waarbij sprake is van spoedeisendeproblematiek of een crisissituatie.

Doelstelling

Stabilisatie van de crisissituatie, ontwikkelen van een perspectief voor de jeugdige en de ouders. Duidelijkheid over het vervolg voor de jeugdige en het gezin.

Deskundigheid

Ambulant Spoedhulpverlener (HBO+), werving en selectie pleegzorg (HBO), pleegzorgbegeleider (HBO+) en gedragswetenschapper (WO of WO+) op achtergrond/consultatie.

Duur en frequentie

Maximaal 28 dagen met een gemiddelde van 7 contacturen per week.

Resultaat

De crisis is bezworen, basisroutines zijn hersteld, urgente korte termijndoelen zijn zo veel mogelijk gerealiseerd, jeugdige en gezinssysteem weten hoe het verder gaat.

Ambulante spoedhulp inclusief 24-uurszorg

In crisissituaties, waarbij opvang binnen de eigen familie en/of vriendenkring en binnen een crisispleeggezin niet tot de mogelijkheden behoort, wordt voor jeugdigen een veilige plek met structuur en een duidelijk pedagogisch klimaat geboden in de 24-uurs crisisopvang. Daardoor wordt gezorgd voor stabilisatie en een zekere mate van rust, zowel voor de jeugdige als voor de andere leden van het gezin. Uitgangspunt is de opvoeding van de jeugdige zo gewoon mogelijk doorgaat, waarbij gedurende de plaatsing actief met de jeugdige en het gezinssysteem wordt gewerkt aan de mogelijkheden om een snelle terugkeer naar huis te realiseren. Wanneer dat voor langere tijd niet mogelijk is wordt op basis van een goed diagnostisch beeld een plan gemaakt om een vervangende woon- en opvoedsituatie en indien nodig aanvullende hulp te organiseren.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar waar in de thuissituatie crisis is ontstaan, waardoor het niet langer mogelijk is dat de jeugdige op dat moment thuis verblijft. Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt bij voorkeur opvang in een crisispleeggezin verzorgd (zie hierboven).

Doelstelling

Stabilisatie van de crisissituatie, ontwikkelen van een perspectief voor de jeugdige en de ouders. Duidelijkheid over het vervolg voor de jeugdige en het gezin.

Deskundigheid

Ambulant Spoedhulpverlener (HBO+), Spoedzorgmedewerker (HBO) en gedragswetenschapper (WO of WO+) op achtergrond/consultatie.

Duur en frequentie

Maximaal 28 dagen. De inzet is op maat, gemiddeld 7 contacturen per week.

Resultaat

De crisis is bezworen, basisroutines zijn hersteld, urgente korte termijndoelen zijn zo veel mogelijk gerealiseerd, jeugdige en gezinssysteem weten hoe het verder gaat.

Specialistische hulp 0-18

Individuele behandeling licht en midden

Bij opvoed- en/of opgroeivraagstukken wordt ambulante ondersteuning geboden aan jeugdigen en hun systeem. De hulpverleners zijn gericht op empowerment, het versterken van de draagkracht en het verminderen van de draaglast van de cliënten. Er zijn specifieke interventies gericht op echtscheidingsproblematiek en verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Deze specifieke expertise kan tevens worden ingezet in het basisonderwijs.

Doelgroep

Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met opvoed- en /of opgroeivraagstukken.

Doelstelling

Het verbeteren of oplossen van knelpunten in het gezinssysteem, zodat ouders op eigen kracht de opvoeding weer aankunnen en de ontwikkeling (en de veiligheid) van het kind is hersteld/verbeterd. Daarnaast zijn de problemen op andere leefgebieden hanteerbaar.

Minimale deskundigheid

Ambulant hulpverlener (HBO en HBO+) met ondersteuning van gedragswetenschapper (WO of WO+).

Duur en frequentie

De intensiteit en duur is afhankelijk van hulpvraag en doelen.
Licht: de gemiddelde duur van de behandeling is 3 maanden en de interventies hebben een gemiddelde inzet van 15 contacturen.
Midden: de gemiddelde duur van de behandeling is 4 maanden en de interventies hebben een gemiddelde inzet van 30 contacturen.

Resultaat

De problemen in de gezinssituatie en/of schoolsituatie zijn verminderd, de relatie ouder kind is verbeterd. Een uithuisplaatsing is voorkomen. Het gezin kan op eigen kracht verder.

Individuele behandeling zwaar

Bij zware en complexe, meervoudige opvoed- en/of opgroeivraagstukken wordt ambulante ondersteuning geboden aan jeugdigen en hun systeem. De hulpverleners zijn gericht op empowerment, het versterken van de draagkracht en het verminderen van de draaglast van de cliënten. Er zijn specifieke interventies gericht op echtscheidingsproblematiek en verwerking van ingrijpende gebeurtenissen.

Doelgroep

Gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij sprake is van meervoudige en complexe problematiek die dusdanig ernstig is dat er sprake kan zijn van de uithuisplaatsing van een of meer kinderen in het gezin. Er is sprake van ernstige problematiek op het gebied van de opvoeding en het vormgeven van andere gezinstaken.

Doelstelling

Het verbeteren of oplossen van knelpunten in het gezinssysteem, zodat ouders op eigen kracht de opvoeding weer aankunnen en de ontwikkeling en de veiligheid van het kind is hersteld/verbeterd. Daarnaast zijn de problemen op andere leefgebieden hanteerbaar.

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener (HBO+) met ondersteuning van gedragswetenschapper (WO of WO+).

Duur en frequentie

De intensiteit en duur is afhankelijk van hulpvraag en doelen. De gemiddelde duur van de behandeling is 6 maanden en de interventies hebben een gemiddelde inzet van 75 contacturen.

Resultaat

De problemen in de gezinssituatie zijn verminderd, de relatie ouder kind is verbeterd. Een uithuisplaatsing is voorkomen. Het gezin kan ofwel op eigen kracht verder, of is in staat met formele of informele ondersteuning verder te kunnen.

Individuele behandeling of groepsbehandeling (zwaar +)

Doelgroep

Kinderen en jongeren in de leeftijd van zes tot en met 23 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling en problemen ervaren op meerdere domeinen (binnen het gezin, in de wijk of buurt, op school of werk, in hun vrije tijd). Er is sprake van een (vermoeden van) een psychiatrische stoornis, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Het gaat daarbij altijd om een samengaan van verschillende problemen. Niet alleen het kind ervaart problemen, ook de ouders en betrokkenen in de directe omgeving. De kinderen en jongeren lopen vast in hun ontwikkeling en het is niet vanzelfsprekend welke aanpak een goed antwoord is op de gestelde hulpvraag. Naast een psychiatrische stoornis hebben de kinderen en jongeren vaak een veelheid aan andere problemen. Er is ook een groepsaanbod voor kinderen of ouders.

Doelstelling

Diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen.

Deskundigheid

GZ psycholoog, systeemtherapeut of klinisch psycholoog (WO+), psycholoog/orthopedagoog (WO); vaktherapeut (HBO) en/of gezinstherapeut (HBO+) en/of gespecialiseerd ambulant hulpverlener (HBO+). Indien nodig gezien de problematiek: klinisch psycholoog (WO+) of psychiater (medisch specialist). Psychiater altijd als er sprake is van medicatie.

Duur en frequentie

Afhankelijk van wat noodzakelijk is (afrekening in uren)

Resultaat

Stellen van de juiste diagnose dan wel bieden van aanvullende diagnose/expertise voor cliënten die al zorg ontvangen van andere instellingen

Onderwijs – en zorgarrangementen (licht)

De begeleiding wordt ingezet in de context van het kind waar zich problemen voordoen. Dit kan zijn op de kinderopvang, bij de sportvereniging, op school etc. Afhankelijk van de vraag wordt een traject op maat samengesteld. Dit kan bestaan uit observaties, deskundigheidsbevordering, coaching van professionals, individuele begeleiding van het kind/de jongere en oudergesprekken.

Doelgroep

Professionals in o.a. de kinderopvang, peuterspeelzaal, BSO en het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs die te maken hebben met kinderen en jongeren met opvallend gedrag waarvoor zij over onvoldoende handvatten beschikken om hiermee om te gaan.

Doelstelling

Het op tijd signaleren én alert reageren op kinderen met opvallend gedrag; het creëren van een positief, veilig en voorspelbaar (school)klimaat, waardoor de (leer)ontwikkeling wordt bevorderd en gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Deskundigheid

Pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener HBO en HBO+, ondersteund door gedragswetenschapper.

Duur en frequentie

Gemiddeld 4 maanden, gemiddeld 3 uur per cliënt per week inzet pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener HBO of HBO+ (inzet wordt bepaald door casus) Gemiddeld 20 min. per cliënt per week inzet gedragswetenschapper

Onderwijs – en arbeidstoeleiding (zwaar+)

Trajecten waarbij leerlingen binnen een veilige en gestructureerde omgeving kunnen oefenen met nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden. Onderwijs is daarbij een belangrijke bouwsteen in de trajecten die in combinatie met verblijf, behandeling en/of begeleiding aangeboden worden. Als het kan, blijft een leerling onderwijs volgen op de school van herkomst, zodat de schoolloopbaan niet onnodig onderbroken hoeft te worden. Het aanbod op de schoollocaties varieert en sluit aan bij de specifieke kenmerken en behoeften van de leerlingen van de locatie.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die problemen hebben op school of op hun werk.

Doelstelling

Toekomstperspectief door het verkrijgen en behouden van werk of een opleiding.

Deskundigheid

GZ psycholoog, systeemtherapeut of klinisch psycholoog (WO+), psycholoog/orthopedagoog (WO); vaktherapeut (HBO) en/of gezinstherapeut (HBO+) en/of gespecialiseerd ambulant hulpverlener (HBO+).

Duur en frequentie

Maatwerk

Resultaat

De jongere heeft een toekomstperspectief door het verkrijgen en behouden van werk of een opleiding.

Echtscheidingsproblematiek licht

Een module die aanvullend is op het bestaande aanbod binnen het lokale veld. Het gaat om bemiddelingsgesprekken op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid, met ouders met echtscheidingsproblematiek, die er ook met ondersteuning vanuit het lokale veld samen niet uitkomen.

Doelgroep

Ouders met echtscheidingsproblematiek, die er ook met ondersteuning vanuit het lokale veld zoals AMW, samen niet uitkomen. Waardoor het kind ( van 0-18 jaar) de dupe wordt of dreigt te worden.

Doelstelling

De communicatie tussen ouders op gang brengen, komen tot goede afspraken over contact / zorg en opvoeding van de kinderen en ouders ondersteunen om een gezamenlijke invulling te geven aan het ouderschap, waarbij de ouders met elkaar blijven of leren overleggen, kunnen onderhandelen en weten hoe ze om kunnen gaan met conflicten.

Deskundigheid

Ambulant gezinshulpverlener (HBO+) met ondersteuning van gedragswetenschapper (WO of WO+).

Duur en frequentie

Gemiddeld anderhalve maand, met gemiddeld 15 contacturen, bestaande uit gesprekken individueel en gezamenlijk met ouders en kindgesprekken.

Resultaat

Ouders kunnen gezamenlijk invulling geven aan het ouderschap. Kinderen zijn in staat om zich zo optimaal als mogelijk te kunnen ontwikkelen na de scheiding.

Echtscheidingsproblematiek midden en zwaar

Een landelijk erkende methodiek voor het voeren van bemiddelingsgesprekken met gezinnen met complexe echtscheidingsproblematiek, onder meer betreffende de omgang tussen het kind en de uitwonende ouder. Dit aanbod is complementair aan voorliggende voorzieningen zoals BOR (Humanitas) of andere initiatieven. Het belang van het kind staat centraal. Beide ouders zijn bereid tot medewerking. De veiligheid van het kind moet zijn gewaarborgd.

Doelgroep

Gezinnen met complexe echtscheidingsproblematiek, waarbij de omgang tussen het kind (0 tot18 jaar) en de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt. Het kind loopt hierdoor een verhoogd risico op het ontwikkelen van zowel internaliserende als externaliserende problemen.

Doelstelling

De communicatie tussen ouders op gang brengen, komen tot goede afspraken over contact / zorg en opvoeding van de kinderen en een gezamenlijke invulling geven aan het ouderschap.

Deskundigheid

Ambulant gezinshulpverlener (HBO+) met ondersteuning van gedragswetenschapper (WO of WO+).

Duur en frequentie

Midden: gemiddelde duur van zes maanden. Gemiddeld 30 contacturen
Zwaar: gemiddelde duur van negen maanden. Gemiddeld 45 contacturen
De contacturen bestaan uit gesprekken individueel en gezamenlijk met ouders, omgangsbegeleidingen en kindgesprekken.

Resultaat

Het kind heeft omgang met de uitwonende ouder, volgens de door de ouders overeengekomen afspraken. De verstoorde communicatie tussen ouders is verbeterd.

‘Speltherapie’ midden en zwaar

Een vorm van hulpverlening die ingezet kan worden bij kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar die op één of andere manier zijn vastgelopen in hun emotionele ontwikkeling. Spel is het middel dat het kind helpt om emotie te tonen, ervaringen te verwerken en nieuwe inzichten te verwerven en oplossingen te vinden.

Doelgroep

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar, die:
– weinig zelfvertrouwen hebben;
– mogelijk problemen hebben in het zich hechten aan andere mensen;
– geblokkeerd worden in het uiten van hun emoties;
– het moeilijk vinden om met anderen om te gaan;
– angstig of agressief zijn door negatieve (mogelijk traumatische) ervaringen in het verleden;
– een negatief beeld van zichzelf hebben

Doelstelling

Het kind krijgt gelegenheid emoties te tonen, ervaringen te verwerken en leert om gevoelens te uiten. Het kind komt het tot nieuwe inzichten en oplossingen.

Deskundigheid

Speltherapeut (HBO+) met ondersteuning van gedragswetenschapper (WO of WO+).

Duur en Frequentie

Midden: de gemiddelde duur is 6 maanden en de gemiddelde inzet bedraagt 25 contacturen
Zwaar: de gemiddelde duur is 9 maanden en de gemiddelde inzet bedraagt 40 contacturen.

Resultaat

Het kind heeft emotionele problemen kunnen uiten, verwerken en nieuwe inzichten en oplossingen verworven.

Groepsbehandeling

Verwerkingsgroepen en trainingen gericht op het aanleren van vaardigheden:
– groepsaanbod voor kinderen en jongeren gericht op de verwerking van scheiding of seksueel misbruik.
– trainingen agressie regulatie (ART) en sociale vaardigheden (SOVA).
Ouders worden nadrukkelijk betrokken.
Het groepsaanbod kan in combinatie met andere interventies ingezet worden en kan daarmee de duur van het traject verkorten.

Doelgroep

Jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die ernstige problemen ondervinden op
bovengenoemde gebieden, vaak in combinatie met andere problemen (zoals systeemproblematiek, kindfactoren)

Doelstelling

Het verminderen van de klachten die jeugdigen en/of omgeving ervaren. En het versterken van hun eigen mogelijkheden en die van hun leefomgeving.

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener (HBO+) met ondersteuning van gedragswetenschapper (WO of WO+).

Duur en frequentie

De gemiddelde duur is 12 weken. Aantal contacturen is gemiddeld 30 (voor complete module, niet per cliënt).

Resultaat

Klachten van de jeugdige en /of omgeving zijn verminderd en de eigen mogelijkheden van de jeugdige en de eigen woonomgeving is versterkt.

Specialistische jeugdhulp 16-27

Individuele begeleiding

Ondersteuning en coaching in de leefomgeving van de cliënt, op diverse leefgebieden zoals huisvesting, financiën, gezondheid en persoonlijke problematiek. Hierbij kan gedacht worden aan: Het zoeken van een passende dagbesteding/studie/werk; ordenen van post en administratie; regelen van financiën en/of schulden; motiveren tot psychische/psychiatrische hulpverlening.

De hulp richt zich vooral op beperkingen in de sociale redzaamheid, en het regel- en regievermogen.

Doelgroep

Jongvolwassen tussen de 18 en de 27 jaar, waarbij sprake is van psychische problematiek en/of cognitief functioneren op zwakbegaafd of licht verstandelijk beperkt niveau. Daarnaast kan er sprake zijn van sociaal isolement of dreiging daarvan.

Doelstelling

Vergroten zelfredzaamheid en regie verkrijgen over eigen leven.

Deskundigheid

Ambulant jongerenhulpverleners HBO, ondersteund door een gedragswetenschapper WO/WO+

Duur en frequentie

Gemiddeld half jaar. gemiddeld aantal contactmomenten: 2 uur per week

Resultaat

Stabiele veilige leefsituatie, ordening en structuur. Leven in balans met mogelijkheden.

Individuele behandeling

Integrale ondersteuning van jongeren met problematiek op meerdere leefgebieden. Intersectorale samenwerking is van belang om passende hulp aan deze doelgroep te kunnen bieden.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 (evt. met uitloop naar 27 jaar), die te maken hebben met multi-problematiek, c.q. in een crisissituatie verkeren. Ze hebben een instabiel sociaal systeem dat weinig ondersteuning kan bieden. De problemen doen zich voor in bv. relatiesfeer, wonen, werk/scholing, inkomen, opvoeding, huisvesting, sociaal netwerk, politie/justitie, gezondheid en/of vrijetijdsbesteding. Meer dan een derde van de doelgroep heeft een beneden gemiddeld niveau van intelligentie. Een aanzienlijk deel van de problemen valt volgens de gangbare indeling binnen het domein van de GGZ en LVB.

Doelstelling

Het opheffen van thuisloosheid en het in gang zetten van hulp op de noodzakelijk geachte levensgebieden, casuscoördinatie (regievoering), ondersteuning bij ouderschap op jonge leeftijd en/of meer psychosociale en praktische begeleiding.

Deskundigheid

Ambulant hulpverleners (HBO+) met ondersteuning van gedragswetenschapper (WO of WO+).

Duur en frequentie

Gemiddelde trajectduur 4 maanden; gemiddeld aantal contacturen per week: 2 uur

Resultaat

Eventuele (vervolg)hulp is ingezet afhankelijk van de vraag; stabilisatie op het gebied van wonen, werken en welzijn; -kortdurende of langdurige psychosociale en/of praktische hulp; de jongere kan met minder intensieve hulp of zelfstandig weer verder; het netwerk van de jongere is in kaart gebracht en geactiveerd.

Individuele behandeling DUG-OUT

Brede ondersteuning van werkloze jongeren op diverse leefgebieden door middel van zowel individuele als groepsgerichte aanpak. De nadruk ligt op het individu en het verwerven van vaardigheden om de zelfredzaamheid en de participatie (in brede zin) te vergroten. Ze leren sociale arbeidsvaardigheden. Praktische zaken als wonen, werk, scholing en schulden worden geïnventariseerd en er als dat gewenst is, wordt gezocht naar aansluiting bij de juiste hulpverlening.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar, met meervoudige problematiek, bv. onvoldoende scholing, schulden, onaangepast en/of crimineel gedrag, drugsgebruik of werkloosheid. De doelgroep bevindt zich op het snijvlak van de GGZ, LVB en de jeugdzorg. De meeste jongeren hebben geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt waardoor ze een slecht arbeidsmarktperspectief hebben.

Doelstelling

– het toewerken naar een zinvolle dagbesteding zoals werk of scholing.
– aanleren van basisvaardigheden met betrekking tot dagelijkse routine en sociale vaardigheden
– het opdoen van arbeidsritme- en ervaring
– het verkrijgen van een gestructureerde dagindeling en dag-nachtritme
– Inzicht krijgen in mogelijkheden en beperkingen van jongere en vandaaruit advisering voor vervolgtraject
– toekomstperspectief verkennen en verhelderen, passend binnen de mogelijkheden van de jongere.

Deskundigheid

Ambulant jongerenhulpverleners HBO, ondersteund door een gedragswetenschapper (WO/WO+)

Duur en frequentie

20 uur in de week voor de duur van een half jaar

Resultaat

De jongere heeft arbeidsritme en ervaring opgedaan; de mogelijkheden en beperkingen van de jongere zijn in kaart gebracht; het perspectief van de jongere op het gebied van dagbesteding is helder.

FACT JEUGD Gezins-, en/of individuele behandeling

Het versterken van de ontwikkeling van jongeren, die in hun ontwikkeling gestagneerd zijn en die vanwege hun complexe hulpvragen buiten de reguliere hulpverlening vallen. De hulp richt zich ook op het gezinssysteem (ouders/opvoeders/evt. partner en kinderen). In een FACT Jeugdteam wordt de deskundigheid van verschillende instellingen gebundeld en wordt samengewerkt om versnippering van de zorg aan deze kinderen/jongeren te voorkomen. De ambulant medewerkers in een FACT Jeugdteam bieden laagdrempelige en flexibele ambulante zorg in de directe woonomgeving aan kinderen en jongeren zo vaak als nodig en zo kort als kan.

Doelgroep

Jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 25 (uitloop naar 27) jaar met complexe meervoudige problematiek, die zich op het snijvlak van Jeugdhulpverlening, LVB-zorg en Geestelijke Gezondheidszorg bevinden. FACT wordt ingezet bij cliënten die in eerdere/andere hulpverleningstrajecten zijn vastgelopen.

Doelstelling

De ontwikkeling en de krachten bij de jongere en gezinssysteem verbeteren/versterken, zodat ouders op eigen kracht de opvoeding weer aankunnen en/of de jongere in staat is om zijn ontwikkelingstaak (passend bij de levensfase en leeftijd) weer te kunnen vervullen. Daarnaast de problemen op andere leefgebieden hanteerbaar maken.

Deskundigheid in het FACT-team

Ambulant hulpverlener (HBO+), SPV (HBO+), bemoeizorg (HBO), gedragswetenschapper (WO of WO+), systeemtherapeut (WO+), (kinder- en jeugd)psychiater (WO+). De bijdrage vanuit de Specialistische Jeugdhulp betreft de ambulant hulpverleners (HBO+) en de gedragswetenschapper (WO of WO+)

Duur en frequentie

Gemiddelde duur 6 maanden. Gemiddelde aantal contactmomenten: 2 uur per week.

Resultaat

De ontwikkeling en de krachten bij de jongere en gezinssysteem zijn verbeterd/versterkt. Ouders kunnen op eigen kracht de opvoeding weer aan en/of de jongere is in staat is om zijn ontwikkelingstaak (passend bij de levensfase en leeftijd) weer te kunnen vervullen. Daarnaast zijn de problemen op andere leefgebieden hanteerbaar.

Gezinshuizen

Gezinshuizen algemeen

Een gezinshuis is een vorm van jeugdzorg waarin gezinshuisouder(s) op professionele wijze vorm geven aan de verzorging, opvoeding en begeleiding van een aantal kinderen die geplaatst worden in hun eigen gezin. Ten minste één van de gezinshuisouders is een jeugdzorgprofessional. De jongere krijgt binnen dit gezin opvoeding, verzorging en begeleiding. Daarbij blijft de jongere zo mogelijk contact onderhouden met het eigen gezin. De kinderen en jongeren vragen vanwege de gezins- en kindproblematiek een specifieke benadering bij het opgroeien en ontwikkelen. De gezinshuisouders werken samen met ouders en kind aan een gezonde, ontwikkeling van het kind, op basis van een hulpverleningsplan.

Begeleiding Gezinshuis inclusief verblijf basis

De plaatsing is meestal voor een langere periode (long-stay). Accent ligt hierbij op opvoeden en opgroeien. Indien nodig kan specifieke behandeling aanvullend ingezet worden.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van vier tot en met achttien jaar met complexe sociaal-emotionele ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Bij de kinderen en jongeren en hun oorspronkelijke gezinssysteem is de balans tussen de draaglast (de ervaren gedrags- opvoedings- en gezinsproblemen) en de draagkracht (de beschikbare energie vaardigheden en hulpbronnen om zich weer te herstellen tegen deze probleem) volledig verstoord.
Doelstelling: het bieden van veiligheid en stabiliteit in een gezinssituatie en in veel gevallen een perspectief waar kinderen kunnen opgroeien.

Deskundigheid

Gezinshuisouder(s) en gedragswetenschapper (WO of WO+) en indien nodig; ambulant hulpverlener (HBO+)

Duur en frequentie

De plaatsing en begeleiding duurt totdat de jeugdige de overstap kan maken naar zelfstandig wonen of ouders of het netwerk de zorg weer over kunnen nemen. Gemiddeld gaat het om 36 uur gedragswetenschappelijk inzet per jaar (het gaat om begeleiding van gezinshuisouders in zijn totaliteit en niet enkel om cliëntcontacturen)

Resultaat

Het kind/de jongere en/of het eigen gezin heeft zich zodanig ontwikkeld dat thuis wonen of zelfstandig wonen (weer) mogelijk is. Wanneer dat niet haalbaar is, wordt toegewerkt naar wonen in een pleeggezin.

Begeleiding Gezinshuizen inclusief verblijf intensief kort

Binnen de kinderen en jongeren die geplaatst worden in een gezinshuis bestaat een doelgroep waarbij opgroeien in een gezinssituatie de voorkeur heeft in combinatie met een intensieve begeleidingsvraag. Vanuit de gezinshuisouders wordt intensieve begeleiding ingezet op de complexe problematiek op het gebied van (een combinatie van) kind- of omgevingsfactoren. Indien nodig kan behandeling aanvullend ingezet worden.

Doelgroep

Aanvullend aan de beschrijving van de doelgroep voor de andere ‘gezinshuizenzorgvormen’ geldt voor de doelgroep van deze zorgvorm dat de kinderen en jongeren specifieke zorg nodig hebben vanwege de complexiteit van de problematiek en het feit dat de kinderen en jongeren geen thuis hebben om op korte termijn naar terug te keren.

Doelstelling

Het bieden van veiligheid en stabiliteit binnen een gezinssituatie en in veel gevallen het bieden van een perspectief waar kinderen kunnen opgroeien. De jongere krijgt binnen dit gezin een opvoeding, verzorging en intensieve begeleiding. Intensieve begeleiding is gericht op herstel of voorkomen van verergering van de gevolgen van de problematiek.

Deskundigheid

Gezinshuisouder(s) en gedragswetenschapper (WO of WO+) en indien nodig
ambulant hulpverlener (HBO+)

Duur en frequentie

Gemiddeld drie maanden, waarbij cyclisch geëvalueerd wordt of voortzetting van deze vorm van intensieve begeleiding voor de ontwikkeling van het kind of jongere nodig is of blijft.Gemiddeld 30 uur gedragswetenschapper per module van drie maanden (het gaat om extra begeleiding van gezinshuisouders in zijn totaliteit en niet enkel om cliëntcontacturen)

Resultaat

Herstel of voorkomen van verergering van de gevolgen van de problematiek, door het aanleren of verbeteren van (nieuwe) vaardigheden/gedrag ter bevordering van de zelfredzaamheid.

Begeleiding Gezinshuizen inclusief verblijf intensief, lang

Ambulante hulp in het gezinshuis, o.a. vanwege de dynamiek tussen de kinderen die geplaatst zijn die de rol van de gezinshuisouders moeilijker maakt of vanwege de draagkracht en draaglast van gezinshuisouders die niet in evenwicht is.

Doelgroep

Gezinshuisouders, het kind en/of de ouders die in een situatie verkeren waarin de behandeling in een gezinshuis belemmerd wordt.

Doelstelling

Het bieden van veiligheid en stabiliteit binnen een gezinssituatie en in veel gevallen het bieden van een perspectief waar kinderen kunnen opgroeien. De jongere krijgt binnen dit gezin een opvoeding, verzorging en intensieve begeleiding. Intensieve begeleiding is gericht op herstel of voorkomen van verergering van de gevolgen van de problematiek.

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener (HBO+), ondersteund door gedragswetenschapper (WO/WO+)

Duur en frequentie

Gemiddeld 1 jaar, gemiddeld 1 uur per cliënt per week inzet ambulant
hulpverlener A, gemiddeld 0,5 uur per cliënt per week inzet gedragswetenschapper

Resultaat

De belemmeringen in de behandeling van een kind in een gezinshuis zijn verminderd of opgeheven.

Begeleiding inclusief verblijf zeer intensief, lang (zwaar +)

Kinderen wonen in een gezinswoonvorm of gezinshuis. Door de kleinschaligheid wordt een zeer individuele benadering aan het kind of de jongere geboden. Het betreft kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden. Daardoor heeft het kind professionele opvoeders nodig om de langdurige en ernstige gevolgen te boven te komen. Professionele opvoeders die deskundig zijn op het gebied van gehechtheids- en of traumaproblematiek leveren een zeer belangrijke bijdrage aan het herstel van de problemen van de kinderen. Tevens worden kinderen opgenomen waar de psychiatrische problematiek of de verstandelijke beperking dusdanige gevolgen heeft voor het dagelijks functioneren dat professionele opvoeding nodig is en een pleeggezin niet haalbaar is.

Doelgroep

Kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden, bijvoorbeeld door getuige geweest te zijn van huiselijk geweld, of slachtoffer te zijn van seksueel misbruik en/of andere vormen van mishandeling en/of verwaarlozing. Dit zijn kinderen die vragen om professionele opvoeding in een kleinschalige gezinssituatie.

Doelstelling

Het bieden van een stabiele, veilige plek in een gezinssituatie waar het kind contact kan onderhouden met het gezin van herkomst, zodat het kind zich geliefd, capabel en veilig kan voelen. De veerkracht van het kind wordt hersteld.
Minimale deskundigheid: behandelcoördinator (orthopedagoog, GZ psycholoog), ouderbegeleider (HBO), vaktherapeut (HBO).

Duur en frequentie

Gemiddeld 365 dagen

Resultaat

Het kind/de jongere heeft een langdurige stabiele, veilige plek in een woonsituatie die zoveel mogelijk aansluit bij het normale gezinsleven. Het kind/de jongere ontwikkelt zich in deze stabiele omgeving tot een volwassene die (zo) zelfstandig (mogelijk) deelneemt aan de samenleving tot een betekenisvol bestaan.

Verblijf

Onderwijs/Zorg (deeltijdbehandeling)

Een intensieve individuele behandeling in combinatie met speciaal onderwijs. Zorg en onderwijs worden geïntegreerd aangeboden in de groep. De ouders krijgen intensieve ondersteuning in de opvoeding van hun kind. De behandeling is multidisciplinair, een goed integraal diagnostisch beeld vormt de basis voor onderwijs en behandeling. Het betreft een verblijfsfunctie inclusief accommodatielasten.

Doelgroep

Kinderen van 4 tot 7 jaar met complexe ontwikkelingsproblematiek, gedrags- en leerproblemen en/of opvoedproblemen en hun gezinssysteem.

Doelstelling

Het bieden van een geïntegreerd aanbod zorg en onderwijs, in 1 leefomgeving, op basis van 1 plan, waardoor het kind weer (speciaal) onderwijs kan volgen zonder of met zo min mogelijk hulpverlening.

Deskundigheid

Minimaal 80 uur per week pedagogisch medewerker (tenminste HBO, evt. in combinatie met MBO) en gedragswetenschapper (WO) op achtergrond/consultatie, zo nodig ambulant hulpverlener (HBO+) en diagnostisch medewerker (HBO), ondersteund door GZ-psycholoog (WO+). Daarnaast de deskundigheid vanuit het onderwijs en therapeuten.

Duur en Frequentie

10-12 maanden, 4 dagen per week (onderwijsnorm).

Resultaat

Er is een goed diagnostisch beeld van het kind en de gezinssituatie. Het kind kan weer (speciaal) onderwijs volgen zonder of met zo min mogelijk hulpverlening.

Dagbehandeling Jonge Kind (Verblijf midden)

Hulp aan kinderen tot 7 jaar en hun gezinssysteem. De kinderen krijgen een intensieve individuele behandeling en groepsbehandeling. De ouders krijgen intensieve ondersteuning in de opvoeding van hun kind. De behandeling is multidisciplinair, een goed diagnostisch beeld vormt de basis voor de behandeling.

Doelgroep

Kinderen van 1 ½ tot 7 jaar met complexe ontwikkelingsproblematiek, gedrags- en/of opvoedproblemen en hun gezinssysteem.

Doelstelling

De dagbehandeling beoogt de gedrags- ontwikkelings- en opvoedproblemen te verminderen of te verhelpen waardoor de ontwikkeling zo optimaal mogelijk verloopt. Tevens wordt het diagnostische beeld van zowel het kind als van het gezinssysteem verder verduidelijkt middels observatie en diagnostiek tijdens de behandeling. Ouders worden ondersteund bij het leren begrijpen van de problematiek van het kind en bij het ontwikkelen van opvoedingsvaardigheden die aansluiten bij wat het kind nodig heeft.

Deskundigheid

Een bezetting van 120 uur pedagogisch medewerker (MBO en HBO) per week en gedragswetenschapper (WO) op achtergrond/consultatie.

Duur en frequentie

9- 12 maanden, meerdere dagen en of dagdelen per week

Resultaat

Er is een goed diagnostisch beeld van het kind en de gezinssituatie. Het kind kan weer gebruik maken van reguliere opvang of kan weer (speciaal) onderwijs volgen zonder of met zo min mogelijk hulpverlening.

Deeltijdbehandeling (Verblijf midden)

Groepsgerichte behandeling waarbij, (indien nodig) de oorzaak van het gedrag wordt onderzocht en samen met ouders wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. De hulp wordt geboden op de plek waar het kind al verblijft, in kleine groepen op de plek waar de problemen van het kind zich voordoen.

Doelgroep

Kinderen van 2 tot 12 jaar en hun gezinnen waarbij het gedrag en de ontwikkeling veel extra aandacht vragen van ouders en de extra hulp vanuit een peuterspeelzaal, kinderopvang of basisschool onvoldoende helpend is

Doel

De ontwikkeling van het kind in kaart brengen en onderzoeken wat nodig is om deze positief bij te sturen . Vergroten van de vaardigheden van het kind. Ouders krijgen handvatten aangereikt zodat zij na verloop van tijd de opvoeding weer zelfstandig kunnen voortzetten.

Deskundigheid

Pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener (HBO) ondersteund door gedragswetenschapper

Duur en frequentie

Gemiddeld 6 maanden , gemiddeld 1,5 uur per cliënt per week inzet ambulant hulpverlener B, gemiddeld 40 min. per cliënt per week inzet gedragswetenschapper, gemiddeld 10 uur inzet pedagogisch medewerker per week per kind

Zelfstandigheidstraining, inclusief mentoraat (Verblijf-midden)

24-uurs Zelfstandigheidstraining, volledig in huis bij de jeugdzorginstelling, 24-uurs begeleiding. De hulpverlening op de zelfstandigheidstraining heeft een duur van ongeveer negen maanden. De jeugdige wordt voorbereid op het zelfstandig kunnen omgaan met emoties, wonen, geld, dagbesteding (school of werk), relaties en vrije tijdsbesteding. Het behoud van gezinsrelaties is een belangrijke aandachtsgebied. De laatste fase is gericht op volledige zelfstandigheid en doorstroom naar BZW+ of BZW. In deze fase voert de jongere alle dagelijkse taken steeds meer zelfstandig uit en maakt minder gebruik van het groepsproces.

Doelgroep

Jongeren tussen de 16 en de 23 jaar die zich door gezinsproblemen en/of
ontwikkelingsproblemen relatief jong op het perspectief van een zelfstandige leefsituatie richten terwijl ze daarvoor niet alle benodigde vaardigheden beheersen.

Doelstelling

Volledige zelfstandigheid en/of doorstroom naar een begeleidingsvorm
waar de jongere zij/haar zelfstandigheid verder kan vergroten (Begeleid Zelfstandig Wonen+).

Deskundigheid

Pedagogisch medewerkers (MBO en HBO) met ondersteuning van
gedragswetenschapper (WO of WO+)

Duur en Frequentie

Negen maanden. 24 uurs aanwezigheid van pedagogisch medewerkers
(210 uur pedagogisch medewerker op de groep per week).

Resultaat

Jeugdigen zijn in staat om zelfstandig te kunnen wonen, of naar BZW+ door te stromen, hebben daartoe hun leven voldoende op orde en beschikken in voldoende mate over zelfvertrouwen.

24-uurs behandeling, inclusief ambulant bij verblijf (Verblijf aar)

Een vorm van jeugdzorg waarin pedagogisch medewerkers vorm geven aan de behandeling, opvoeding en begeleiding van jeugdigen. Vanwege de complexiteit van de problematiek en het feit dat de jeugdigen geen thuis hebben om op korte termijn naar terug te keren, hebben de kinderen en jongeren specifieke zorg nodig. De jeugdigen verblijven in kleine groepen van 4 a 5 jeugdigen.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met complexe sociaal-emotionele ontwikkelings– en/of gedragsproblemen. Bij de kinderen en jongeren en hun oorspronkelijke gezinssysteem is de balans tussen de draaglast (de ervaren gedrags- opvoedings- en gezinsproblemen) en de draagkracht (de beschikbare energie, vaardigheden en netwerk om hiervan zelf weer te herstellen) verstoord.

Doelstelling

Het behandelen van de problemen van het kind en het verbeteren van het functioneren van het gezin en het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van de ouders, zodat zij in staat zijn om het kind weer thuis op te voeden. Wanneer dat niet haalbaar is, wordt toegewerkt naar wonen in een pleeggezin of behandeling in een gezinshuis.

Minimale deskundigheid

Pedagogisch medewerker (MBO of HBO) met ondersteuning van gedragswetenschapper (WO of WO+). Indien nodig inzet van een ambulant hulpverlener (HBO+). Alle pedagogisch medewerkers zijn getraind in de oplossingsgerichte, competentie vergrotende en systemische principes.

Duur en frequentie

Langdurig; vaak totdat de jeugdige de overstap kan maken naar zelfstandig wonen of ouders de zorg weer over kunnen nemen. 250 uur pedagogische medewerker op de groep aangevuld met 4 uur ambulant gezinshulpverlener (per week).

Resultaat

Het functioneren van de jeugdige en/of gezin is dusdanig verbeterd dat de ouders de jeugdige weer thuis op kunnen voeden. Als dit niet mogelijk is is wonen in een pleeggezin of gezinshuis aan de orde.

Deeltijdbehandeling zwaar +

De jongere krijgt enkele dagen per week een deeltijdbehandeling op de groep. Tegelijkertijd wordt in de thuissituatie intensieve ambulante hulp ingezet (door zowel een pedagogisch medewerker als een ambulant hulpverlener). Doordat de jongere zowel thuis als op de groep verblijft, wordt een krachtige verbinding gelegd tussen deze twee werelden.

Doelgroep

Jongeren van 12 – 18 jaar (en hun gezinnen) die niet (meer) volledig thuis kunnen wonen, waarvoor lichtere vormen van hulp ontoereikend zijn en 24-uurszorg een te zwaar middel.

Doelstelling

Het ontlasten van de ouders en jongere, het vergroten van de opvoedingsvaardigheden, het behandelen van de problemen van de jongere en het bevorderen van de communicatie binnen het gezin.

Minimale deskundigheid

Pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener (HBO of HBO+),
ondersteund door gedragswetenschapper.

Duur en frequentie

Gemiddeld 1 jaar. Gemiddeld 2 uur per cliënt per week inzet ambulant hulpverlener (HBO/HBO+); gemiddeld 1 uur per cliënt per week inzet gedragswetenschapper;
gemiddeld 29 uur per week inzet pedagogisch medewerker per cliënt.

Resultaat

Ouders zijn in staat om op eigen kracht de opvoeding weer op zich te nemen en het kind kan weer volledig thuis wonen.

24-uurs behandeling intensief, inclusief ambulant bij verblijf (Verblijf-zwaar+)

Een vorm van jeugdzorg waarin pedagogisch medewerkers en ambulant werkers vorm geven aan de behandeling, opvoeding en begeleiding jeugdigen en hun gezinnen. Hierbij wordt de jeugdige opgenomen in een behandelgroep. De nadruk ligt op hulp en ondersteuning aan het kind of de jongere én ouder(s) in de thuissituatie, ook als een kind of jongere tijdelijk ergens anders woont. Er kan gekozen worden voor een deeltijdopname.

Doelgroep

Jeugdigen van twaalf tot achttien jaar met (complexe) sociaal-emotionele ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Bij de jeugdigen en hun oorspronkelijke  gezinssysteem is de balans tussen de draaglast (de ervaren gedrags- opvoedings- en gezinsproblemen) en de draagkracht (de beschikbare energie, vaardigheden en netwerk om hiervan zelf weer te herstellen) volledig verstoord. De jongeren komen uit een instabiel sociaal systeem dat weinig ondersteuning kan bieden, ook gezien de eigen problematiek van ouders.

Doelstelling

De jeugdige gaat weer thuis wonen, waarbij de veiligheid van eenieder is gewaarborgd en het gezin voldoende draagkracht heeft ontwikkeld om samen verder te gaan. Het verminderen van de gedrags- en emotionele problemen van de jeugdige en verandering van dysfunctionele posities in het gezin zijn belangrijke subdoelen om dit hoofddoel te bereiken.

Minimale deskundigheid

Pedagogisch medewerker (MBO en HBO) in samenwerking met een
ambulant hulpverlener (HBO+); deze worden ondersteunt door een gedragswetenschapper (WO en WO+)

Duur en Frequentie

6 tot 8 maanden. 250 uur pedagogische medewerker op de groep aangevuld met 12 uur ambulant gezinshulpverlener (per week). De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de begeleidingsbehoefte van de jeugdige. Dit wordt in samenspraak met de jeugdige, ouders en het multidisciplinaire team van de jeugdzorginstelling bepaald.

Resultaat

Jeugdigen groeien op in een veilige en stabiele woonomgeving, zo mogelijk binnen de eigen gezinssituatie, waarin hun ontwikkeling gestimuleerd wordt.

Woongroep (zwaar +)

De kinderen en jongeren wonen in kleinschalige woongroepen. Deze groepen zijn verschillend van leefklimaat en ze zijn afgestemd op de behoeften van het kind. De groepen zijn heterogeen samengesteld (sekse, leeftijd, problematiek). Er is een vaste groep groepsleiders waardoor er voorspelbaarheid is voor de kinderen en jongeren. De woongroepen worden bij voorkeur in een woonwijk gesitueerd. Bij zeer complexe problematiek kan worden gekozen voor de meer beschermde woonomgeving. Vaak is aanvullende behandeling nodig.

Doelgroep

Een beperkte groep kinderen en jongeren voor wie “gezinswonen” niet realiseerbaar of mogelijk is vanwege de specifieke problematiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die structuur en duidelijkheid nodig hebben, of om jongeren die voorbereid worden op een vorm van zelfstandig wonen, maar daar nu nog begeleiding bij nodig hebben.

Doelstelling

Het bieden van een langdurig woonperspectief.

Minimale deskundigheid

Pedagogisch medewerker (MBO/HBO, toekomst alleen HBO) gastvrouw, behandelcoördinator (orthopedagoog of GZ psycholoog); Indien nodig (bij kinderen/jongeren met psychiatrische problematiek of verstandelijke handicap): arts (WO), verpleegkundige (HBO) of vaktherapeut (HBO).

Duur en frequentie

Gemiddeld 365 dagen

Resultaat

Het kind/de jongere heeft een langdurige stabiele, veilige plek in een woonsituatie die zoveel mogelijk aansluit bij het normale gezinsleven. Het kind/de jongere ontwikkelt zich in deze stabiele omgeving tot een volwassene die (zo) zelfstandig (mogelijk) deelneemt aan de samenleving tot een betekenisvol bestaan.

24-uurs behandeling zeer intensief, inclusief ambulant bij verblijf (Verblijf-zwaar+)

Kinderen of jongeren worden opgenomen in een geïntegreerd, therapeutisch opvoedings- en behandelklimaat waarin alle sectoren intensief samenwerken: de behandelgroep, de school en de medisch-therapeutische sector. Er is geen sprake van dwang en drang. De zorg wordt geleverd door een multi-disciplinair team dat beschikt over hoogwaardige forensische ortho-psychiatrische kennis en expertise. Ouders en de directe leefomgeving van het kind of de jongere worden nauw betrokken bij de behandeling. Er wordt alles aan gedaan om ondanks een residentiële opname een breuk met het gezin of verdere verwijdering van het gezin te voorkomen.

Doelgroep

Kinderen en jongeren die door hun oppositionele gedragsproblemen en bijkomende psychiatrische stoornissen risico lopen zich richting criminaliteit of delinquentie te ontwikkelen. Er is vaak sprake van verwaarlozing, traumatische ervaringen en hechtingsproblematiek. Opvoedingsonmacht bij de ouders speelt ook een rol. De aard en de ernst van de problematiek vraag om 24-uurs opname in een residentiële setting.

Doelstelling

Met deze behandeling wordt er naar toe gewerkt dat de jongere weer kan functioneren volgens de maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden.

Minimale deskundigheid

Pedagogisch medewerker (MBO/HBO, toekomst alleen HBO; bij vacatures werven we alleen HBO’ers), gedragswetenschapper (WO), vaktherapeut (HBO), ambulant hulpverlener/ouderbegeleider (HBO). Op afroep indien nodig GZ psycholoog of systeemtherapeut, (WO+), psychiater (medisch specialist).

Duur en frequentie

Maatwerk

Resultaat

De jongere kan zonder de veiligheid en begrenzing van een zogeheten ‘driemilieus voorziening’ waarbij onderwijs, opvoeding en invulling van de vrije tijd worden aangeboden functioneren volgens maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden. Het contact met de ouders is zo mogelijk hersteld en komt een passend toekomstperspectief tot stand. De jongere accepteert gezag, heeft een passende tijdsbesteding (school, werk, vrije tijd) en heeft inzicht in de consequenties van het eigen gedrag.

Diagnostiek

Ambulant enkelvoudig (licht-)

Handelingsgerichte diagnostiek t.b.v. de oplossing van een probleem. Consultatie, vraagverheldering/gesprekken met betrokkenen, enkele observatie(s), gesprekken met ouders, groepsleiding etc. (n.a.v. observaties) en gericht (handelings)advies in termen van (onderwijs)behoeften van het kind.

Doelgroep

Kinderen/jongeren en hun gezinnen of professionals werkzaam in de kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs, BSO etc.

Doel

Door middel van onderzoek een bijdrage leveren aan de oplossing van een probleem op het gebied van opgroeien en opvoeden.

Deskundigheid

gedragswetenschapper.

Duur en frequentie

Afhankelijk van de aanmelding, gemiddeld 7 uur

Ambulant enkelvoudig (licht en midden)

Levert zicht op de aard en de mogelijke verklaringen voor het ervaren probleemgedrag van kinderen en jeugdigen. Dit is nodig om de eigen kracht van de cliënt te kunnen versterken en waar nodig aangrijpingspunten voor hulp te kunnen formuleren.

Doelgroep

Jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders/gezin, waarbij sprake is van complexe problematiek, waarbij niet duidelijk wat er aan de hand is en welke hulp past bij de jeugdige en/of bij het gezin.

Doelstelling

Het beantwoorden van om specifieke diagnostische deelvragen. Zicht op de aard en mogelijke verklaringen voor het ervaren probleemgedrag.

Deskundigheid

Psychodiagnostisch medewerker (HBO), HOD (hulpverlener observatie diagnostiek) (HBO+), gedragswetenschapper (WO), GZ-psycholoog (WO+) (Eindverantwoordelijk)

Duur en frequentie

Maximaal 6 tot 8 weken. Bij enkelvoudige ‘licht-‘ vraagstukken zal dit traject korter zijn.
Licht: 8 tot 15 uur (intake, 1 onderzoeksdagdeel, uitwerktijd en adviesgesprek)
Midden: voor classificerend onderzoek/beschrijvend onderzoek met combi van voorgaande onderzoek: 20-25 uur (aanvullende lijsten/testdiagnostiek (2 onderzoeksdagdelen) incl. intake, strategie, uitwerktijd adviesgesprek).

Resultaat

Heldere diagnostische beeldvorming, ten behoeve van begeleiding, behandeling, indicaties en/of (vervolg)traject.

(ambulant) systeemgericht (Diagnostiek-zwaar)

Diagnostiek op basis van een integrale en systemische benadering. Systeemdenken kenmerkt zich vooral door het circulaire denken en handelen (i.p.v. oorzaak – gevolg denken). Systeemonderzoek vindt in beginsel plaats in de leefomgeving van het gezinssysteem. Er wordt aangesloten bij de vraag van de cliënt; waarbij handelingsgerichte diagnostiek helpend moet zijn om ouders en kinderen verder op weg te helpen in het versterken van hun eigen kracht. Gezien de complexiteit van de ervaren problemen, wordt er gekeken naar verklarende kind- en systeemfactoren. In sommige gevallen kan hierbij sprake zijn van plaatsing van het kind of de jongere op een specifieke observatieplek, een dag klinische voorziening of een residentiële 24-uurs voorziening, t.b.v. het beantwoorden van de diagnostische vraagstukken door middel van observaties.

Doelgroep

Jeugdigen van 0 tot 27 en hun ouders/gezin, waarbij sprake is van complexe problematiek. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is en welke hulp past bij de jeugdige en/of bij het gezin.

Doelstelling

Het beantwoorden van specifieke diagnostische deelvragen te beantwoorden. Er wordt zicht geboden op de aard en mogelijke verklaringen voor het ervaren probleemgedrag.

Deskundigheid

Psychodiagnostisch medewerker (HBO), HOD (hulpverlener observatie diagnostiek) (HBO+), Gedragswetenschapper (WO), GZ-psycholoog (WO+) (Eindverantwoordelijk)

Duur en Frequentie

Maximaal 12 weken . Een combinatie van testdiagnostiek, systeemgesprekken en gerichte observaties van meerdere dagdelen in de leefomgeving van het gezinssysteem. Gemiddelde tijdsinvestering van 60-65 uur.

Resultaat

Heldere diagnostische beeldvorming, ten behoeve van begeleiding, behandeling, indicaties en/of (vervolg)traject.

Consultatie

Licht/midden/zwaar

Het inzetten van de expertise van de jeugdzorginstelling ter bevordering van de deskundigheid in het voorliggende veld. Hierdoor wordt het voorliggende veld versterkt, zodat daar de juiste zorg geleverd kan worden. Dichtbij de cliënt en zijn omgeving.

Doelgroep

Hulpverleners in de jeugdzorg, medewerkers CJG of wijkteams, onderwijs, huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen etc.

Doelstelling

Vraagverheldering, probleemanalyse, afstemming voor de te leveren zorg of toevoegen van specialistische kennis; het versterken van competenties, vaardigheden en mogelijkheden van de professionals.

Deskundigheid

Afhankelijk van de consultvraag wordt in onderling overleg een medewerker ingezet op MBO/HBO/HBO+/WO/WO+ niveau. Elke medewerker van de jeugdzorginstelling kan een beroep doen op de aanwezige (gedragswetenschappelijke) kennis in de organisatie.

Duur en frequentie

Eenmalig of kortdurend

Resultaat

– Vroegtijdige herkenning en signalering,
– Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan en één regisseur.
– Toevoegen van specialistische kennis aan voorliggende voorzieningen
– Versterken van professionals, gezinnen en hun netwerken

Trainingen voor professionals

Het verzorgen van trainingen op basis van opgebouwde kennis, die op deze wijze breed beschikbaar wordt gemaakt voor professionals om problematiek in een eerder stadium van hulpverleningstrajecten te kunnen behandelen.

Doelgroep

Professionals in de jeugdzorg.

Doelstelling

Het realiseren van een toename van de kwaliteit van jeugdzorg door het vergroten van kennis bij professionals.

Duur en Frequentie

Op aanvraag.

Resultaat

Toename van kennis en deskundigheid van professionals, werkzaam in de jeugdzorg

Pleegzorg

Pleegzorg (inclusief begeleiding pleeggezin en WSS)

Voorafgaand aan de plaatsing van een jeugdige in een pleeggezin vindt matching plaats. De matchingsmedewerker analyseert de hulpvraag en opvoedingsvraag van ouders en kind, onderzoekt zorgvuldig de beste match met een pleeggezin (indien mogelijk binnen het sociaal netwerk) en begeleidt alle betrokkenen in dit proces. Na het netwerkonderzoek of het matchingsproces start de pleegzorgbegeleiding. Deze begeleiding bestaat uit het bevorderen en volgen van een veilige en gezonde ontwikkeling van het kind en tijdig signaleren wanneer deze stagneert; begeleiden van (specifieke) opvoeding van het kind in het pleeggezin; coördineren en verbinden van het informele en formele systeem rondom het kind (onderlinge relaties tussen pleegouders, ouders en het kind); het creëren van helderheid over het perspectief en het bewaken van de continuïteit; rapportage en evaluatie.

Doelgroep

Jeugdigen van alle leeftijden die (tijdelijk) in hun ontwikkeling worden bedreigd en niet meer thuis kunnen wonen door een onveilige situatie thuis, beperkte ontwikkelingsmogelijkheden en/of afwezige ouders. De betreffende kinderen hebben meestal het nodige aan ingrijpende situaties meegemaakt.

Doelstelling

Afhankelijk van de pleegzorgvariant richt de pleegzorgplaatsing zich op terugkeer naar huis, stabilisering van de plaatsing in het pleeggezin of ondersteuning aan de thuissituatie (deeltijdvariant).

Minimale deskundigheid

Matchingsmedewerker (HBO+), pleegzorgbegeleiders (HBO+) en gedragswetenschappers (WO of WO+) op achtergrond/consultatie

Duur en frequentie

De duur van de pleegzorgplaatsing kan variëren, afhankelijk van de pleegzorgvariant. De frequentie van pleegzorgbegeleiding: gemiddeld minimaal eenmaal per zes weken een huisbezoek met waar nodig telefonisch of schriftelijk contact.

Resultaat

Jeugdigen hebben een veilige en stabiele woonsituatie, met aandacht en een eigen plek. Het perspectief voor het kind is duidelijk.

Begeleiding Pleegzorg plus

Een (tijdelijke) intensieve pleegzorgvariant die ingezet kan worden bij de start van een pleegzorgplaatsing en gedurende een traject. Uitgaande van de forse emotionele en gedragsproblematiek dient voor deze doelgroep een intensieve begeleiding ingezet te worden die kan bestaan uit diverse interventies. Bij de inzet van deze interventie kan sprake zijn van pedagogische onmacht bij pleegouders.

Doelgroep

Pleegkinderen die behoren tot een risicogroep:
– Pleegkinderen waarbij sprake is van een ernstig verstoorde emotionele ontwikkeling (zoals
hechtingsproblematiek, loyaliteitsproblematiek), gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en stemmings- of angststoornissen;
– Pleegkinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar: preventieve inzet gericht op de gehechtheidsrelatie met pleegouders;
– Pleegkinderen in de (vroege) adolescentiefase;
– Pleegkinderen die veel wisselende opvoedingssituaties hebben meegemaakt.

Doelstelling

Door (tijdelijk) intensieve pleegzorgbegeleiding wordt continuering van de plaatsing gerealiseerd en breakdown (voortijdige beëindiging van de plaatsing) voorkomen. Pleegouders zijn voldoende toegerust om het pleegkind op te voeden en te begeleiden; zij hebben voldoende kennis over de kind- en omgevingsproblematiek (psycho-educatie), beschikken over een basishouding die aansluit bij de problematiek en hebben realistische verwachtingen.

Minimale deskundigheid

Pleegzorgbegeleider (HBO+), een pleegzorgbegeleider (HBO+) met specialisme (pleegzorginterventies), gedragswetenschapper (WO of WO+), intensieve ondersteuning. Op consultbasis kan indien nodig een systeemtherapeut (WO+), speltherapeut (HBO+), kinderverpleegkundige (HBO+) en –arts (WO+), kinderpsychiater (WO+), psychomotore therapeut (HBO) ingezet worden.

Duur en frequentie

De gemiddelde duur is drie maanden. De frequentie van de begeleiding is gemiddeld 1 uur per 2 weken bovenop de reguliere begeleiding.

Resultaat

Herstel of voorkomen van verergering van de gevolgen van de problematiek, door het aanleren of verbeteren van (nieuwe) vaardigheden/gedrag. Daarnaast het stabiliseren van de opvoedingssituatie, het continueren van de pleegzorgplaatsing en het voorkomen van breakdowns.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome