rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Onderwijs en kinderopvang; advies en coaching

Vanuit het domein Coachen en Ondersteunen biedt Trias ondersteuning aan professionals op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en in het onderwijs. Met vroegtijdige inzet van de expertise van Trias versterken we de kracht van de professional in onderwijs en kinderopvang en voorkomen we intensieve ondersteuning.
De ondersteuning van Trias is bijna altijd gekoppeld aan de verschillende leefmilieus waarin een kind opgroeit; thuis, op school en/of de kinderopvang.

Ondersteuningstrajecten

Trias ondersteunt zowel bij vragen over een individueel kind als over gedragingen van meerdere kinderen of een bepaald thema. Individuele trajecten extern zijn gekoppeld aan vragen vanuit een ambulant ondersteuningstraject bij ouders thuis. Daarnaast kan een school of kinderopvang Trias ook zelf benaderen met een vraag over een individueel kind. Trias werkt vanuit de visie ‘het gezinssysteem in de context/leefomgeving’. Dat betekent dat we altijd afstemming zoeken met de peuterspeelzaal, school of kinderopvang.

Voorbeelden van advies/coaching bij individuele trajecten

Voorbeelden zijn: observaties, afstemming tussen thuis en school/kinderopvang/ peuterspeelzaal, inzet van ondersteuningsmateriaal/middelen voor een kind, begeleiden van kinderen/jongeren naar vervolgonderwijs. Inzet (school) video interactie begeleiding, specialist inzetten bij meldcode kindermishandeling, individuele begeleiding kinderen/jongeren, tijdelijke inzet specialistische zorg buiten school/kinderopvang/peuterspeelzaal, Schoolbreed Positive Behavior Support (PBS), schoolverzuim, begeleiden leerwerktrajecten, begeleiding studie keuze etc.

Naast vragen over individuele kinderen kun je Trias ook inzetten voor coaching en ondersteuning bij vragen die gekoppeld zijn aan: meerdere kinderen, de leerkracht/kinderopvangleidster, het team of een thema dat school-/kinderopvangbreed speelt. Ook bij deze vragen zoekt Trias de verbinding met de thuissituatie van de kinderen (de ouders/opvoeders).

Voorbeelden van advies/coaching bij meerdere kinderen

Voorbeelden zijn: Thema-avonden voor ouders/leerkrachten/medewerkers kinderopvang en/of peuterspeelzaal, specialistische trainingen kinderen/leerkrachten/ouders, coachen leerkrach(en)/kinderopvangleidster(s), ondersteuning leerkracht(en)/kinderopvangleidster(s), inzet PBS-specialisme schoolbreed.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome