Het coronavirus: maatregelen binnen Trias

Laatst bijgewerkt: woensdag 22 april, 16.51 uur

Tijdens de coronacrisis doen we bij Trias ons best om de zorg zoveel mogelijk te continueren. We nemen alle noodzakelijke maatregelen, om cliënten, familie van cliënten, pleegouders, gezinshuisouders en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Hieronder leggen we de maatregelen en de huidige (tijdelijke) werkwijze uit.

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM, de Nederlandse Vereniging voor Pleegzorg (NVP) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). 

Hieronder vindt u informatie over het beleid van Trias tijdens de coronacrisis. Indien maatregelen of richtlijnen veranderen, passen wij dat aan op deze pagina.

1 Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis

Medewerkers van Trias werken tot 20 mei zoveel mogelijk vanuit huis. Afspraken vinden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats.                                                              

2 Afspraken tot 20 mei vinden plaats op afstand

Alle afspraken die gepland staan, voor de periode tot 20 mei, vinden digitaal of telefonisch plaats. Dit geldt ook voor de ambulante zorg. Denk bijvoorbeeld aan alle vormen van thuisondersteuning en pleegzorgbegeleiding. Alleen als het strikt noodzakelijk is spreken we ‘in het echt’ af. (zie punt 3). 

Heeft u vóór 20 mei een afspraak met een hulpverlener van Trias? Dan neemt de hulpverlener waarmee u een afspraak heeft telefonisch contact met u op.

3 Fysieke afspraken alleen bij zwaarwegende argumenten

We blijven tot 20 mei terughoudend met alle face-to-face afspraken, waaronder het bezoeken van gezinnen. Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn, kunnen we fysiek (in het echt) bij elkaar komen. Deze afweging wordt gemaakt door een Trias-medewerker in overleg met een gedragswetenschapper. Uw en onze veiligheid staat voorop. 

4 Alle bijeenkomsten tot 20 mei gaan niet door

Alle face-to-face bijeenkomsten die gepland staan voor de periode tot 20 mei gaan niet door. Dit geldt bijvoorbeeld voor trainingen en info-avonden. Daarna bekijken we de situatie opnieuw. Houd deze website in de gaten voor de meest recente informatie.

5 Dagbehandeling-groepen werken vanaf 11 mei toe naar heropening

Onze groepen in de dagbehandeling zijn momenteel beperkt open. In navolging van het speciaal onderwijs en de kinderdagverblijven werken we vanaf 11 mei toe naar een volledige heropening. We gaan dit op een verantwoorde manier opbouwen. Hoe we dat precies vormgeven, zijn we nu aan het voorbereiden. Dit doen we per locatie, in overleg met de dagbehandelingteams en met gezinnen. De komende tijd nemen we hierover contact op met de betrokken gezinnen.

Heeft u nu nog een andere vraag? Neem dan contact op met een begeleider van de groep. Betreft het een nieuwe aanmelding? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 038 – 456 46 00 (kies optie 1) of stuur een e-mail naar voordeur@triasjeugdhulp.nl.

6 Groepen residentiële zorg blijven open

Onze residentiële zorg, waar kinderen en jongeren verblijven, blijft open. De begeleiding en behandeling loopt door. Trias heeft een continuïteitsplan opgesteld om te garanderen dat er voldoende personeel is. Wel kan er (vanwege uitval door ziekte) een andere medewerker op de groep staan dan normaal. Mocht uw kind ziek worden op de groep, dan zoeken wij contact met u om te overleggen waar uw kind tijdens het ziek zijn verblijft. De veiligheid van de jongeren en kinderen staat altijd voorop.

Wilt u meer informatie of overleggen? Neem telefonisch contact op via 038 – 456 46 00 (kies optie 1) of stuur een e-mail naar voordeur@triasjeugdhulp.nl.

7 Nieuwe aanmeldingen/plaatsingen gaan zoveel mogelijk door

Nieuwe plaatsingen op onze behandelgroepen gaan zoveel mogelijk door. Wel treffen we tijdens de intake (het bezoek aan onze locatie) aanvullende hygiënemaatregelen, voor uw en onze gezondheid. 

Voor nieuwe aanmeldingen bij Trias is de reguliere route voor aanmeldingen van kracht. Verwijzers kunnen voor aanmelding en overleg contact zoeken via voordeur@triasjeugdhulp.nl of (038) 456 46 00 (optie 1).

8 Omgangsregeling voor pleegkinderen

Pleegkinderen houden recht op omgang met hun ouders en andere betrokkenen. Het coronavirus heeft wel gevolgen voor de omgangsregeling tussen pleegkinderen en hun ouders. Tot in ieder geval 20 mei geldt dat het uitgangspunt voor omgangsregelingen in de pleegzorg is dat het contact doorgaat, maar op afstand via passende communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld via beeldbellen.

Alleen als het voor het welzijn van het pleegkind nodig is om fysiek contact te hebben, kan het bezoek doorgaan. Dit moet wel goed worden voorbereid. Overleg hierover met uw pleegzorgbegeleider. Hij of zij kan, eventueel in afstemming met collega’s, besluiten of fysiek contact noodzakelijk is. Ook met overige vragen kunt u bij uw pleegzorgbegeleider terecht.

Trias houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgt de richtlijnen van het RIVM, Nederlandse Vereniging voor Pleegzorg (NVP) en Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

9 Spoedhulp en crisispleegzorg

In de ambulante spoedhulp en crisispleegzorg kan het noodzakelijk zijn dat Trias-medewerkers wel naar een gezin toe gaan. Plaatsingen gaan zoveel mogelijk door. Dit wordt alleen gedaan door Trias-medewerkers zonder gezondheidsklachten (zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts etc.). De hygiënevoorschriften van het RIVM worden hierbij nauwlettend opgevolgd. 

Meer informatie

Actuele vragen en antwoorden over het virus vindt u op de site van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus). Ook is er een telefoonnummer voor publieksvragen: 0800 – 1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).

Kijk voor meer informatie over ‘Omgaan met de gevolgen van het Coronavirus’ op de website van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut). Voor informatie over het Coronavirus en pleegzorg kunt u terecht op de website van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen).

Contact met Trias

Bent u zorgprofessional en wilt u met ons overleggen? Bel 038 – 456 46 00 en kies optie 2 of stuur een e-mail naar: voordeur@triasjeugdhulp.nl

Bent u (familie van) een cliënt en wilt u met ons overleggen? Neem telefonisch of via e-mail contact op met de hulpverlener die bij u bekend is. Ook kunt u bellen naar de voordeur via 038 – 456 46 00 (kies optie 1) of stuur een e-mail naar voordeur@triasjeugdhulp.nl.


Keurmerk Jeugd Flexibele ACT na positieve audit

We hebben het keurmerk Jeugd Flexible ACT ontvangen van het CCAF.

Het behandelmodel Jeugd Flexible ACT

De cliënten die door het Jeugd Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing van het model door het  CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van Jeugd Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Jeugd Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Jeugd Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie

Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op www.ccaf.nl


Steun voor pleegouders: ervaring van een pleegmoeder

Afgelopen maand was het vier jaar geleden dat mijn pleegdochter bij ons kwam wonen. Lotte was jonger dan de leeftijd waarvoor ik een aanbod deed. Omdat het een crisisplaatsing was, leek me dat geen groot bezwaar. Mijn eigen kinderen, 4 en 5 jaar ouder dan Lotte, vonden het leuk zo’n kleine, gezellige meid in huis.

Na twee jaar werd het duidelijk dat Lotte bij ons zou blijven wonen ondanks de aanvankelijke insteek van een crisisplaatsing. Lotte is een lief, levenslustig, vrolijk en veerkrachtig kind waar ik inmiddels dol op was geworden. Maar doordat zij nog zo jong was en ik een alleenstaande ouder ben, was het zeer welkom dat wij met een vakantie-weekend-pleeggezin wat lucht kregen. Zo had ik af en toe ook tijd om met de oudere kinderen dingen te doen, zoals samen naar de film, weer eens uitgebreid de stad in met mijn oudste dochter of een dagje weg met mijn zoon. En Lotte kreeg een tweede thuis bij twee lieve mensen die ook nog eens lekker dicht in de buurt bleken te wonen.

Voortdurende spagaat

Nu we opnieuw twee jaar verder zijn is er inmiddels erg veel gebeurd en veranderd. Lotte is ouder geworden en daardoor blijkt ook steeds beter dat zij verstandelijk niet goed kan meekomen met haar leeftijdsgenootjes. Gedrag wat we aanvankelijk aan haar leeftijd toeschreven, bleek niet te veranderen naarmate zij ouder werd. Voor de kinderen en mij is het steeds moeilijker om Lotte niet te overvragen en om aan te sluiten bij wat zij weet en begrijpt. Lotte heeft last van hechtingsproblematiek en heeft erg veel aandacht nodig. De kloof tussen de leefwereld van Lotte en die van de andere kinderen wordt steeds groter en lijkt steeds moeilijker overbrugbaar. Mijn dochter kreeg steeds meer problemen met Lotte en raakte in verwarring over de positie die zij en Lotte innemen in ons gezin. Voor mij werd het steeds moeilijker om iedereen tot zijn recht te laten komen. Ik wist niet goed meer hoe ik het beste kon reageren op het gedrag van Lotte en op de gevoelens van mijn oudste dochter. Het was voor mij een voortdurende spagaat aan het worden. Via onze pleegzorgbegeleider kregen wij extra begeleiding en daardoor gingen mij veel “lichtjes branden”. We kregen handvatten aangereikt om beter met de verschillende situaties om te gaan.

Verse uitgeruste ouder

Naast de complexe thuissituatie heb ik een drukke baan in het onderwijs. Ik begon mij behoorlijk belast te voelen en Lotte ging wat frequenter naar haar vakantie-weekend-pleeggezin. Dat was echter zelden meer dan één nacht in twee weken. Bovendien liepen de vakanties tussen beide gezinnen niet gelijk op waardoor we het soms juist in drukke tijden zonder het extra gezin moesten stellen. Via mijn pleegzorgbegeleider werd ik gewezen op het bestaan van steunouders. Aanvankelijk voelde ik wat reserves. Ik wil niet het idee hebben dat ik mijn pleegdochter af en toe ‘weg doe’ omdat dit voor mij beter zou zijn. Ik vond dat ik de problematiek nu verder zelf het hoofd moest kunnen bieden. Maar ik merkte gelukkig ook dat anderen daar heel anders op reageerden. Uiteindelijk bleek er een steunouderstel te zijn, alweer bij ons in de buurt, dat graag samen een dagdeel per twee weken voor Lotte wilde zorgen. We zijn inmiddels een paar maanden verder en wat ben ik blij dat ik het aanbod van de steunouders heb aangenomen! Voor Lotte is er nu regelmatig een ‘verse’ uitgeruste ouder die tijd voor haar heeft vrijgemaakt en die dingen met haar onderneemt! Lotte gaat met zeer veel plezier naar beide plekken toe en verheugt zich er van tevoren erg op.

Frisse blik

Bij de vakantie-weekend-ouders is het een eldorado voor kinderen doordat zij aan het water wonen, dieren hebben en een trampoline. Lotte kan zich daar helemaal uitleven. Daar is, veel meer dan thuis, tijd voor een spelletje of een andere activiteit. Lotte is dol op haar vakantie-weekend-pleegouders. Bij de steunouders geniet ze ook van de gezamenlijke activiteiten zoals het koekjes bakken, het spelletjes doen. Er is een speeltuintje vlakbij waar ze graag en gemakkelijk heen gaat en inmiddels is Lotte dikke vrienden met een nichtje van 8 jaar wat ook vaak bij de steunouders is. Ze hebben zelfs al twee keer samen bij de steunouders gelogeerd. De steunouders weten genoeg over de achtergrond van Lotte en zijn toch in staat haar met een frisse blik te bekijken. Zij zijn enthousiast over Lotte en dat is gelukkig helemaal wederzijds!

Vaderrol

Er is nog een reden waarom ik denk dat dit net de ontbrekende schakel in het geheel was; bij de steunouder zijn het de man en de vrouw die graag gezamenlijk met Lotte willen optrekken. Lotte heeft in haar leven nergens een manspersoon die een vaderrol op zich kan nemen. Ik denk dat het belangrijk is voor een kind dat het ook leert om een relatie op te bouwen met een vaderfiguur en zoals het er nu naar uitziet lijkt dit heel leuk te gaan tussen Lotte en haar ‘steunvader’!
Deze steunouders zijn goud waard voor mij, voor Lotte en ook voor de oudste twee kinderen. De steunouders kunnen net de ontbrekende hulp, rust en ruimte bieden. Ze zorgen op deze manier voor plezier en ontspanning in het leven van ons alle vier!

Aanwinst

Inmiddels ben ik van mijn schuldgevoel genezen en kan ik prima genieten van alle voordelen die de steunouders ons bieden. Het helpt uiteraard enorm dat ik zie hoe stralend en hoe blij Lotte terugkomt na een dagje bij hen! Een ander voordeel is dat ik ook zelf weer helemaal ben bijgetankt als Lotte terugkomt. Ik heb dan in alle rust mijn werk kunnen doen, de andere kinderen kunnen helpen met huiswerk, enzovoort. 
Het overleg tussen de vakantie-weekend-pleegouders en mij en tussen de steunouders en mij verloopt ook heel prettig. Alle partijen stellen zich flexibel op. Deze steunouders zijn een enorme aanwinst voor ons allemaal en het doet me ook goed om te merken dat zij genieten van het contact met Lotte!

Meer informatie

Steun voor pleegouders kan op dit moment ingezet worden binnen de gemeenten die Steunouder uitvoeren: Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.
Meer informatie: Marjan Holthuis.


Onderzoek pleeggrootouders

Leonie Ernst (4e jaars student Pedagogiek Windesheim) heeft in 2018 bij Trias Pleegzorg onderzoek gedaan naar kleinkinderen die opgroeien bij hun grootouders: pleeggrootouderplaatsingen. In het onderzoek van Leonie Ernst ´Zo thuis mogelijk´ staat de vraag centraal welke factoren of redenen een rol spelen als een plaatsing voortijdig stopt.

Dertien procent van het totaal aantal pleeggezinnen bij Trias betreft grootouders die voor 1 of meerdere kleinkinderen zorgen. Aan het onderzoek hebben 37 pleeggrootouders deelgenomen en een aantal pleegzorgbegeleiders.

Een aantal resultaten op een rij:

  • Veel pleeggrootouders (60%) geven aan dat hun zoon of dochter volledige toestemming geeft voor de plaatsing van het kleinkind bij de grootouders.
  • Het grootste deel van de pleeggrootouders (62%) ervaart geen concurrentie met het eigen kind over de opvoeding van het kleinkind.
  • Als er sprake is van problematiek bij hun kleinkinderen gaat het vaak om: trauma (51%), gedragsproblemen (46%) en hechtingsproblemen (35%).
  • De meeste pleeggrootouders (62%) geven aan dat ze geen problemen hebben gehad met de overgang van opa en oma naar opvoeder.
  • Pleeggrootouders lopen in de opvoeding van het kleinkind soms tegen dingen aan. Een top 3: samenwerking tussen ouders en pleeggrootouders (46%), veranderende rol (35%) en veranderende familierelaties (30%).
  • Een van de aanbevelingen die Leonie Ernst in haar onderzoek betreft systeemgericht werken (werken met het gezin en met 3 generaties). Dit sluit goed aan bij pleeggrootouder plaatsingen en zou een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van het voortijdig stoppen van pleeggrootouder plaatsingen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het onderzoek of het onderzoek digitaal ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Eric Lieben.

Nawoord Leonie

Vanaf september 2018 tot en met januari 2019 heb ik mijn afstudeeronderzoek mogen doen bij Trias. Gedurende mijn onderzoek stonden pleeggrootouders centraal en heb ik onderzocht wat Trias kan betekenen voor deze specifieke doelgroep. Het onderzoek heb ik met veel plezier uitgevoerd. Opvallend vond ik de grote betrokkenheid van pleeggrootouders. Via deze weg wil ik dan ook graag alle pleeggrootouders bedanken die op wat voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan mijn onderzoek. Door het delen van jullie ervaringen en behoeften is in mijn onderzoek naar voren gekomen op wat voor manier Trias deze groep binnen de pleegzorg nog beter kan ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Leonie Ernst


Steun voor Pleegouders

Heb jij al gehoord van het project ‘Steun voor Pleegouders’? Binnen dit project zetten we steunouders in om pleegouders te ontlasten. Het geeft je als pleegouder de mogelijkheid om een van de kinderen uit het gezin een dagdeel of dag in de week/2 weken naar een steunouder te laten gaan. Het kind heeft bij de steunouder een fijne tijd en het geeft jou ruimte om even op adem te komen, aandacht te geven aan andere kinderen of iets voor jezelf te ondernemen.

De steunouder zoeken we in het netwerk van het kind, in jullie eigen netwerk of we kunnen gebruik maken van steunouders die zich vrijwillig hebben aangemeld. We proberen altijd een steunouder te vinden in de buurt. De steunouder blijft voor langere tijd betrokken. We stemmen hierbij goed met je af wat de behoefte is qua frequentie en duur.

Kan steunouder jouw gezin ontlasten?

Op dit moment loopt het project ‘Steun voor Pleegouders’ binnen de gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland. Bij deze de vraag aan alle pleegouders in deze gemeenten: zit je in een zware periode? Zou het je lucht geven als je (pleeg)kind een dagdeel of dag per week bij een steunouder zou mogen zijn? Neem dan contact met ons op en dan kijken we samen wat ‘Steun voor Pleegouders’ voor jullie gezin kan betekenen!

Of wil jij zelf een steunouder worden?

Naast dat we pleegouders zoeken die gebruik willen maken van een steunouder, zoeken we ook pleegouders die ruimte, tijd en aandacht over hebben om eens in de week of twee weken een kindje op te vangen en dus zelf steunouder te worden voor een ander pleeggezin!

Steunouder(s) gezocht voor meisje van 11

Concreet zijn we op dit moment in Zwolle op zoek naar een steunouder voor een meisje van 11. We zoeken een steunouder die eens in de twee weken op woensdagmiddag, zaterdag of zondag een plek heeft voor dit meisje. Het is een wens dat er andere kinderen (liefste jonger) aanwezig zijn in het gezin. Mocht je dit willen en kunnen bieden of ben je beschikbaar voor andere steunouder-vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit geldt overigens voor alle pleegouders, niet alleen in de drie bovengenoemde gemeenten!

Steunouders bieden hulp

Jan en Anita* uit Zwolle
Wil je als pleeggezin af en toe ontlast worden en kun je wat extra hulp, rust en ruimte gebruiken? Jan en Anita* hebben zich aangemeld als steunouder. Ze wonen samen met hun dochter Anne van 6 in Zwolle. Op zaterdag hebben ze de ruimte om een kind in de basisschoolleeftijd op te vangen. Jan, Anita en Anne brengen hun weekenden wisselend door. Soms zijn er allerlei activiteiten gepland of ontstaan er spontane acties. Ook zijn ze graag in en rondom huis.

Janny* uit Zwolle
Woon je in de regio Zwolle en vind je het prettig om een keer in de twee weken een dagdeel ontlast te worden? Janny* heeft zich aangemeld als steunouder. Ze woont alleen in Zwolle en is beschikbaar op de woensdagmiddag of een dagdeel in het weekend. Janny is een ondernemende vrouw, maar vindt het ook leuk om thuis puzzels te maken of een jongere te helpen met zijn of haar huiswerk. Gezien haar fysieke beperkte mogelijkheden kan Janny een kind opvangen dat al goed zelfredzaam is. Ze staat ook open voor het opvangen van pubers.

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marjan Holthuis via: m.holthuis@triasjeugdhulp.nl of bel naar: 06 15 82 99 14.


De kracht van het beeld: Video Interactie Begeleiding in de pleegzorg

Pleeggezinbegeleider Aline Solen volgt de opleiding Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid (VIB-G). Voor haar opleiding doet ze een aantal trajecten met pleeggezinnen, onder andere in het pleeggezin van Herman en Dianne. Het gaat om kortdurende preventieve trajecten. Een traject bestaat uit een serie van ongeveer 4 bijeenkomsten met een follow up bijeenkomst na 3 maanden.

Herman en Dianne zijn pleegouders van de vijfjarige Jordy. Jordy is druk in zijn gedrag en is niet goed in staat om stil te staan bij het moment. De hulpvraag van pleegouders in dit VIB-G traject was hoe ze meer rust in het gedrag van Jordy konden creëren. Aline laat aan de hand van een beeldfragment een voorbeeld zien van dit gedrag. Jordy zit bij een van de pleegouders op schoot en kijkt naar foto´s op de telefoon. Hij bladert in hoog tempo door de foto´s. Aline laat ook een ander beeld zien, waar Jordy op schoot zit bij pleegvader Herman. Jordy zit op schoot en is druk. Herman slaat zijn arm om Jordy heen. Aline geeft Herman terug dat hij op deze manier Jordy veiligheid geeft. Aline gebruikt bij het bekijken van de beelden, de bouwstenen van hechting. Ondanks dat Jordy 5 jaar oud is, laat hij gedrag zien dat hoort bij de 1e bouwsteen van hechting (basisveiligheid). Dit komt overeen met de leeftijd van een pasgeboren baby. Pleegouders en Aline zien op de beelden dat Jordy onveilig gehecht is en nog veel nodig heeft om de geruststellende nabijheid van pleegouders te ervaren. Dit vraagt van hen dat zij hem veiligheid bieden, zoals je dat bij een baby zou doen. Jordy moet nog heel veel inhalen.

Sommige pleegouders zien er tegen op dat een begeleider filmt in het gezin. Pleegmoeder Dianne vond het zelf erg meevallen en de VIB-G heeft hen goede tips opgeleverd!

Wil je meer informatie over Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid?
Mail Team Intensief Ambulant Pleegzorg


Daan over VertrekTraining

Daan vertelt hoe hij met VertrekTraining van Trias in aanraking is gekomen: ¨Tijdens een gesprek waarbij de pleegzorgbegeleider aanwezig was heb ik aan haar gevraagd of ze wist hoe kan ik op mezelf kan gaan wonen. Is daar iets voor en weet jij wat? Zij heeft toen uitgelegd wat VertrekTraining is. Ze heeft mij toen aangemeld en er heeft een informatief gesprek met de Vertrektrainer plaatsgevonden. Ik heb  hulp gekregen bij het maken van keuzes, die voor mijn toekomst belangrijk zijn. De Vertrektrainer heeft mij geholpen bij mijn vervolg-woonplek. Ook zaken rond school zijn besproken. Er wordt eigenlijk over alles gesproken wat recent gebeurd en actueel is.

OP JEZELF; WAT HOUDT DAT IN?
We hebben regelmatig samen naar de financiën gekeken. Ik ben erachter gekomen dat je niet zomaar op jezelf kan gaan wonen. Op jezelf wonen is best duur en het is moeilijk om (betaalbare) woonruimte te vinden. Ik heb geleerd hoe ik belasting moet terugvragen en hoe ik dingen kan regelen met DUO. We hebben een financieel plan gemaakt en gekeken wat er allemaal (on-)mogelijk is voor een plekje voor jezelf.”

Daan vond de gesprekken met de Vertrektrainer leuk en vooral ook nuttig: ´iemand die naar jou luistert en je helpt´. Daan: “We praatten over regelzaken (financiën, verzekeringen, zorgtoeslag), maar er was ook ruimte en tijd om leuke dingen te bespreken en voor het doornemen van mijn keuzes, bij alles wat ik doe.”

ALTIJD SAMEN
Daan vindt dat de Vertrek Training geen gevolgen had op de relatie met zijn pleegouders: “Totaal niet! De vertrektrainer is een persoonlijke begeleider, die heel neutraal is. Pleegouders worden geïnformeerd  met mij erbij over belangrijke beslissingen. We zoeken samen naar een oplossing, net zolang tot we daar in slagen.”

Daan heeft ook nog een tip voor jongeren van 16+ in de pleegzorg: “Als je in dezelfde situatie zit en niet goed weet wat je wil of wat er allemaal kan in de toekomst, dan word je goed geholpen als je de VertrekTraining volgt. Er worden duidelijke afspraken met je gemaakt. Er wordt niet voor jou bepaald, maar jij mag zeggen wat jij belangrijk vindt. Daar wordt over gepraat en zaken worden altijd samen uitgezocht.”

Meer informatie over de VertrekTraining: vertrektraining@triasjeugdhulp.nl


Buitensporig veel aandacht voor pleegzorg: 2 mei station Zwolle

Donderdag 2 mei staat Buitensporig in de stationshal van station Zwolle tussen 11.00u en 19.00u in het teken van pleegzorg. Want pleegouders blijven hard nodig!

Door uiteenlopende omstandigheden kunnen sommige kinderen (tijdelijk) niet opgroeien in hun eigen gezin. Daarom zoekt Trias pleeggezinnen die hen een fijne plek willen bieden. Voor korte of langere tijd, voltijds of af en toe een weekend en in de vakantie. Als thuis wonen (tijdelijk) niet lukt is het voor een kind fijn om zoveel mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven. Met de vertrouwde school, sport- of muziekles, ouders, familie en vriendjes in de buurt. Daarom zijn er in alle gemeenten in Overijssel voldoende pleegouders nodig.

Benieuwd of er een pleegouder in jou schuilt?

Wat houdt pleegzorg in? Kan iedereen ‘zomaar’ pleegouder worden? Is pleegzorg ook voor pubers? En kun je pleegouder worden met een fulltime baan? Op donderdag 2 mei kun je in de stationshal van Zwolle CS al je vragen stellen aan ervaren pleegouders en medewerkers van Trias, je kunt filmpjes bekijken, de pleegoudertest doen en pleegkinderen ‘letterlijk’ een gezicht geven. Ook delen medewerkers van Trias gratis suikerspinnen uit. Benieuwd of er een pleegouder in jou schuilt? Wees welkom bij ‘Buitensporig veel aandacht voor pleegzorg!’

Gewone mensen gezocht voor een bijzonder kind

Eric Lieben van Trias Pleegzorg: “Voor de (tijdelijke) opvang van kinderen zoeken we mensen die kinderen aandacht, stabiliteit en veiligheid kunnen bieden en open staan voor samenwerking. Alleenstaand, getrouwd of samenwonend, (buitenshuis) werkend of thuis, met of zonder eigen kinderen; het kan allemaal. In persoonlijke gesprekken screenen we en kijken we wat elk gezin kan bieden.”

Over Buitensporig


Buitensporig is een nieuwe, tijdelijke plek in de stationshal van Zwolle (oude Bruna-locatie), waar reizigers aangenaam kunnen wachten op de volgende trein of op reisgenoten. De invulling van het programma van Buitensporig wordt verzorgd door diverse organisaties. Donderdag 2 mei is Trias Pleegzorg de ‘programmamaker voor één dag’.


Topdog: een hond als spiegel

Ambulant hulpverlener Carolien Nijenhuis is ook Topdogtrainer. Topdog is een diergeleide interventie waarbij een speciaal getrainde hond als coach wordt ingezet. Carolien: “Honden kunnen zonder oordeel goed spiegelen. Alleen al de aanwezigheid van een hond zorgt voor een lagere hartslag, lagere bloeddruk en de dosis cortisol (het gelukshormoon) gaat omhoog. Met Topdog sluit je bovendien goed aan op de belevingswereld van kinderen en jongeren. Die willen niet altijd zitten en praten. Met Topdog doe je vooral!”

De hond als spiegel

“Ongeveer drie maanden geleden ben ik met een alleenstaande moeder van een zoon van 14 gestart met de Topdog. Deze moeder wilde graag meer leiding nemen in huis en consequent zijn. Dit heeft ze kunnen oefenen met de hond. Een hond heeft net als een kind duidelijkheid nodig. Maar wat is duidelijk? En ben je ook zo duidelijk als je denkt? Welke signalen zend je uit? Ik kon dit goed met deze moeder bespreken omdat ik altijd aangaf wat ik zag bij de hond, waardoor zij zich niet aangevallen voelt of onzeker wordt omdat ik haar persoonlijk aanspreek. Met een hond kun je sneller zaken duiden omdat je een beeld erbij hebt en als het lukt ook direct een succes ervaring. Direct succes is belangrijk zodat gedragsverandering sneller kan gaan en het vooral ook leuker wordt. De hond is ingezet als spiegel en om te oefenen met ander gedrag. Bijvoorbeeld; De hond is rustig omdat jij rust uitstraalt. Klopt dit? De hond is onrustig. Hoe zou dat kunnen komen? Wat moet je doen als je veel onrust ervaart en toch grenzen moet stellen?
Vandaag hebben we het Topdog traject afgesloten met het antwoord op de vraag: is het doel behaald?”

Moeder vertelt: 

“Mijn zoon geeft aan dat hij het fijn vindt dat ik meer geduld heb gekregen. Hij ervaart daardoor meer ruimte om ook de dingen te doen die hij moet doen. Hij vindt mij niet meer zo’n ‘zeur’. Ik ben zelf duidelijker naar mijn zoon geworden. Kort en helder geef ik hem de boodschap en daarna krijgt hij de ruimte om de opdracht op te volgen. Eerder bleef ik de opdracht herhalen en naast hem staan totdat hij deed wat ik vroeg. Het lijkt en klinkt allemaal zo simpel maar door het te ervaren en te zien, heb ik geleerd hoe het anders kan. Regie nemen betekent: belonen en corrigeren op het juiste moment. Duidelijk zijn en met geduld en vertrouwen wachten. Initiatief nemen en vooral plezier hebben. Wij gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet!”

Meer informatie

Carolien Nijenhuis


De kracht van beelden – Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid

Pleegzorgbegeleider Karin Koster heeft op 6 februari 2019 haar opleiding Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid afgerond. Als VIB-er maakt zij korte videobeelden van interacties tussen pleegouders en pleegkind, gericht op de gehechtheidsrelatie. Deze beelden analyseert zij vervolgens en bekijkt ze samen met pleegouders terug.

Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid kan ingezet worden bij de start van een plaatsing of wanneer het pleegkind al geruime tijd in het pleeggezin woont.

Nieuw evenwicht: Bij de start van een plaatsing moeten pleegouders en pleegkind elkaar nog leren kennen en een hechtingsrelatie opbouwen. Pleegouders kunnen door de signalen van hun pleegkind goed te ontvangen en te benoemen en door goed af te stemmen (sensitiviteit en responsiviteit) het pleegkind helpen bij de ‘ingroei’ in het pleeggezin en bij het vergroten van zijn basisvertrouwen. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een veilige hechtingsrelatie van het kind met pleegouders waarbij gebruik wordt gemaakt van de ‘bouwstenen van de hechting’ (Truus Bakker).
De plaatsing van een pleegkind in een pleeggezin verstoort het bestaande evenwicht, waardoor er een nieuw evenwicht gevonden moet worden. Door te ondersteunen in een goede afstemming en bewuste beurtverdeling met hun eigen kinderen en eventuele andere pleegkinderen, kan een nieuw evenwicht gecreëerd worden die aan alle kinderen recht doet.

Wanneer het pleegkind al geruime tijd in het pleeggezin woont kunnen er vragen ontstaan over de ontwikkeling van het pleegkind. Pleegouders ervaren problemen in het opbouwen van een relationele band met het pleegkind en/of de gedragsproblemen van het kind worden steeds moeilijker hanteerbaar. Pleegouders kunnen met behulp van VIB leren de signalen van hun pleegkind te herkennen en goed te ontvangen en zicht krijgen waar het pleegkind zich bevindt in de ‘bouwstenen’ van de hechting. Door adequaat af te stemmen op het pleegkind (sensitiviteit en responsiviteit) kan een veilige hechtingsrelatie tussen het pleegkind en pleegouders bevorderd worden waardoor het basisvertrouwen kan groeien en de gedragsproblemen afnemen. Er is extra aandacht voor positief leidinggeven.
Door de geslaagde contactmomenten die er zijn en die ontstaan voelt het pleegkind zich gezien en gehoord. Daardoor ontstaat er rust en ruimte voor ontwikkeling. Pleegouders zien groei, aanknopingspunten en ze worden zich bewust van waar in de hechtingsrelatie het pleegkind zich bevindt.

Wilt u meer informatie over Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid?
Mail Team Intensief Ambulant Pleegzorg teamiap@triasjeugdhulp.nl