rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Lid Raad van Toezicht

Wij zijn, per april 2020, op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht (RvT) dat, samen met de andere leden van de RvT, het algemeen toezicht op het bestuur van de organisatie houdt. Hij/zij vervult een klankbordfunctie voor algemene en zorginhoudelijke vraagstukken. Het nieuwe lid complementeert de huidige RvT door het inzetten van zijn/haar zorginhoudelijke expertise. 

Trias is een professionele aanbieder van jeugdhulpverlening. Als jeugdhulporganisatie richten wij ons op meervoudige orthopedagogische problematiek bij kinderen/jongeren van 0-18/21 jaar en hun netwerk in de regio IJsselland, Twente en Midden-IJssel/Oost Veluwe. De hulpverlening vormt een keten van hulp aan jongeren en hun netwerk, die tijdelijk wat extra ondersteuning nodig hebben bij de ontwikkeling en opvoeding. Wij kunnen snel en makkelijk op- en afschalen met het bieden van de juiste zorg: stepped care en matched care. Hierbij maken we gebruik van onze eigen expertise en indien nodig werken we samen met overige zorgaanbieders. 

Jeugdhulp wordt thuis en op locatie geboden; dit kan zijn bij een locatie van Trias, maar bijvoorbeeld ook op de sportclub of op school. Afhankelijk van en passend bij de levensfase en levenswijze van de jongere. 

Trias gaat uit van twee kerntaken:

  • Het leveren van passende behandeling en begeleiding aan de jongere en/of het systeem;
  • Het helpen versterken van de jeugdzorg en hulpverleningsketen, door het delen van expertise en kennis.

De manier waarop wij onze kerntaken willen verrichten is gebaseerd op een aantal leidende principes binnen Trias. Zo vinden wij dat elke jongere het recht heeft zich binnen een zo thuis en veilig mogelijke situatie te ontwikkelen/op te groeien. Hierbij is het uitgangspunt de jongere, die met behulp van een professional van Trias, en samen met belangrijke personen in zijn of haar leven, bepaalt hoe zijn/haar leven weer op orde gebracht kan worden.

Wij streven ernaar te doen wat werkt, passend bij de zorgvraag en haalbaar binnen de financiële kaders. Onze medewerkers zijn professionals, die bewust en systemisch handelen. Met bewust wordt hier bedoeld dat medewerkers weten op welk moment hun deskundigheid het meest tot zijn recht komt en op welk moment deskundigheid van anderen ingezet moet worden. Systemisch handelen wordt ondersteund met richtlijnen uit de jeugdzorg en practice based methodieken. Onze begeleiding en behandeling zijn van tijdelijke aard, met een duurzaam resultaat: totdat een jongere zelfstandig, eventueel met ondersteuning van het netwerk en/of voorliggende voorzieningen, weer verder kan. Trias is onderdeel van de keten van zorg aan jeugdigen, wat inhoudt dat wij samenwerken. Wij vinden dat concurreren niet bijdraagt aan betere zorg voor de cliënt of het optimaal functioneren van de keten. Samenwerken en kennis en expertise overdragen wel. 

Verbinden, vertrouwen, veiligheid, vindingrijk en verantwoordelijkheid zijn onderliggende waarden.

Besturingsmodel 

Trias heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De organisatie is ingericht volgens het Raad van bestuur – Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.

Trias hanteert de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vergaderen in de regel zes tot zeven keer per jaar (op de woensdagavond). Daarnaast wordt er jaarlijks een locatiebezoek afgelegd en vindt er een brainstormsessie plaats met alle medezeggenschapsraden.  Daarnaast vindt er jaarlijks eenmalig overleg plaats met de jongerenraad, de pleegouderraad en de ondernemingsraad. 

De Raad van Toezicht kent drie deelcommissies: Kwaliteit & Veiligheid, de Auditcommissie en de renumeratiecommissie. Het nieuwe lid levert primair een bijdrage aan de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur en wordt de relatie tussen beiden besproken.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en met spreiding van deskundigheden en achtergronden. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak, fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en vervult een klankbordfunctie voor de bestuurder. Zij staat de Raad van Bestuur, waar nodig, terzijde met advies en reflectie. 

Profiel 

De jeugdhulp is na de transitie van de jeugdzorg in 2015 nog volop in transformatie. Dat zorgt voor uitdagende vraagstukken voor Trias en haar Raad van Toezicht. Voor de vrijkomende positie is Trias dan ook op zoek naar een kandidaat met ruime en brede kennis en ervaring als bestuurder in de (jeugd)zorg. Tevens zijn de volgende kenmerken van belang. 

Inhoudelijk heeft hij of zij:

  • een sterke affiniteit met en een heldere visie op de jeugdzorg
  • ervaring met en/of is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de transformatie van de (jeugd)zorg en de effecten hiervan op de (toekomstige) dienstverlening aan cliënten.
  • visie op en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen in de jeugdzorg en de gevolgen daarvan op strategisch niveau.
  • heeft inzicht in de risico’s en beheersingsmaatregelen van een zorgorganisatie.

Als toezichthouder heeft hij of zij:

  • een heldere visie op vernieuwing in toezicht houden, zoals toezicht op netwerken en/of zeggenschap van cliënten; 
  • kennis van toepassing van de Governance Code Zorg;
  • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • voldoende tijd beschikbaar om het lidmaatschap te kunnen vervullen en is flexibel in de momenten waarop die tijd soms wordt gevraagd. 

Honorering en procedure

Het honorarium is gebaseerd op de normen zoals opgesteld door de NVTZ.  Reageren? U kunt uw motivatiebrief en CV tot en met 20 februari 2020 te sturen aan Marie van der Vegte (m.v.d.vegte@triasjeugdhulp.nl). De sollicitatiegesprekken staan gepland op 11 maart 2020.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, de heer drs. W.E. Wallinga op woensdagen tussen  19.00 – 21.00 uur of op vrijdagen tussen 14.00 – 17.00 uur op: 06 10 94 20 50. Daarnaast kunt u contact opnemen met mevrouw L.M.J. Rouwhorst, bestuurder, op dinsdag 21 januari tussen 9.00 en 14.00 uur, donderdag 23 januari tussen 9.00 en 13.00 uur en donderdag 30 januari tussen 9.00 en 16.00 uur op: 038-4564601.  

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome